สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.85 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชยพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กชายณัฏฐ์  แจ้งจิตร
3. เด็กชายวงศพัทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล
 
1. นายอนวัช  ไข่ขาว
2. นางสาวณัฐธิดา  รื่นพานิช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาณุ  วรมุสิก
2. นายศุภศิษฏ์  งามเกษมสันต์
3. นายอนพัทธ์  ลิมปจิตคุตาภรณ์
 
1. นางสาวจันทร์แสง  ประเสริฐศรี
2. นายภาณุพงค์  ทรงเผ่า
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคณิตศร  ทองบุญชุม
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิริยโรจนกุล
3. เด็กชายภวัต  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวทัณฑิกา  สุดแสงจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายกฤษณพนธ์  รักเกียรติงาม
2. นายศุภวิชญ์  เจริญผล
3. นายเตชยุตม์  พลับทอง
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายอนวัช  ไข่ขาว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชยพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กชายณัฏฐ์  แจ้งจิตร
3. เด็กชายวงศพัทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล
 
1. นายอนวัช  ไข่ขาว
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรัฐ  ไกรบำรุง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เหนือคูเมือง
3. เด็กชายเจตพัฒน์  สุขพลู
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวณัฐธิดา  รื่นพานิช
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  สุวรรณ
2. นายธนศักดิ์  วิริยะพรชัย
3. นายอินทัช  ทองด้วง
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  อารักษ์วาณิช
2. เด็กชายบดินทร์  ตั้งอรุณสันติ
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายคุณากร  ภูลับ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายจิรายุ  สุวรรณ
2. นายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 10.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสิปปภาส  คล้ายช่องลม
2. เด็กชายเจษฎาพล  เชยอักษร
 
1. นายธนศักดิ์  มูลวัลย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณภัทร  ตรีสกุลวัฒนา
2. เด็กชายปวีร์วุฒิ  ประสิทธิ์ชยพล
 
1. นางสาวสุดี  คมประพันธ์