สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐดนัย  เพ็ชรักษา
 
1. นายธนพล  แซ่คู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายธนพล  แดงจันทึก
 
1. นายธนพล  แซ่คู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายศุภศิษฏ์  งามเกษมสันต์
 
1. นางสุวรรณี  โสประดิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายนิมิตร  ธรรมคุณ
 
1. นางสาวปิ่นวดี  ถ้ำทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปวริศ  สอแจ่มจิตต์
 
1. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 4 1. นายอนพัทธ์  ลิมปจิตคุตาภรณ์
 
1. นางสาวนิโลบล  ลักคณาสมวิบุล
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกีรติกร  พุคยาภรณ์
2. เด็กชายพิริยะ  ตระกูลฮุน
3. เด็กชายวรกานต์  เถียรถาวร
 
1. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
2. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัชพัฒน์  จรรยาอังกูร
2. นายปณิธิ  เพ็ญบุญรอด
3. นายอชิรวัตติ์  ถาวรวัชร์นิธิกร
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวนันทพร  จันทร์วิริยะกุล
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวรุตม์  ประมงทรัพย์
2. นายพงศ์กฤต  ยิ่งยงธนสาร
3. นายภาสวิชญ์   แสงทอง
 
1. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
2. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายชาลี   แซ่เต็ม
2. นายศุภวัฒน์  บัวภาคำ
3. นายศุภวิชญ์  ศิริสวัสดิ์วัฒนา
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวนันทพร  จันทร์วิริยะกุล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลสินธุ์  เพ็ชรอิน
2. เด็กชายพศภพ   ชัยกิตติ์พิภัทร์
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  บัวเขียว
2. นางสาวพรรณิภา  มุงคุณ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธัชพล  อินทร์ขาว
2. นายพีรศักดิ์  ธีระกุลวัฒน์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นายพิทักษ์พงษ์  บัวเขียว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสิปปภาส  คล้ายช่องลม
 
1. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายคณุตม์  วีรสุขวานิช
 
1. นางสาวนันทพร  จันทร์วิริยะกุล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.85 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชยพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กชายณัฏฐ์  แจ้งจิตร
3. เด็กชายวงศพัทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล
 
1. นายอนวัช  ไข่ขาว
2. นางสาวณัฐธิดา  รื่นพานิช
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาณุ  วรมุสิก
2. นายศุภศิษฏ์  งามเกษมสันต์
3. นายอนพัทธ์  ลิมปจิตคุตาภรณ์
 
1. นางสาวจันทร์แสง  ประเสริฐศรี
2. นายภาณุพงค์  ทรงเผ่า
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคณิตศร  ทองบุญชุม
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิริยโรจนกุล
3. เด็กชายภวัต  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวทัณฑิกา  สุดแสงจันทร์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายกฤษณพนธ์  รักเกียรติงาม
2. นายศุภวิชญ์  เจริญผล
3. นายเตชยุตม์  พลับทอง
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายอนวัช  ไข่ขาว
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชยพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กชายณัฏฐ์  แจ้งจิตร
3. เด็กชายวงศพัทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล
 
1. นายอนวัช  ไข่ขาว
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรัฐ  ไกรบำรุง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เหนือคูเมือง
3. เด็กชายเจตพัฒน์  สุขพลู
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวณัฐธิดา  รื่นพานิช
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  สุวรรณ
2. นายธนศักดิ์  วิริยะพรชัย
3. นายอินทัช  ทองด้วง
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  อารักษ์วาณิช
2. เด็กชายบดินทร์  ตั้งอรุณสันติ
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายคุณากร  ภูลับ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายจิรายุ  สุวรรณ
2. นายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 10.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสิปปภาส  คล้ายช่องลม
2. เด็กชายเจษฎาพล  เชยอักษร
 
1. นายธนศักดิ์  มูลวัลย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณภัทร  ตรีสกุลวัฒนา
2. เด็กชายปวีร์วุฒิ  ประสิทธิ์ชยพล
 
1. นางสาวสุดี  คมประพันธ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเจริญ
 
1. นายอดิศักดิ์  ดงสิงห์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิมิตร  ธรรมคุณ
 
1. นายอดิศักดิ์  ดงสิงห์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 1. เด็กชายจิรภัทร  รักขะนาม
2. เด็กชายศิลาเลิศ  เหลือล้ำ
 
1. นางสาวรัตนา  ลิ้มศรีวาณิชยกร
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 21 1. นายชินนวัตร  แก้วฉิม
2. นายชินนวุฒิ  แก้วฉิม
 
1. นางสาวรัตนา  ลิ้มศรีวาณิชยกร
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายอัษฎา  มณีอ่อน
2. เด็กชายไชยวัฒน์  วริโชติ
 
1. นางสาวนิภา  ยอดธงชัย
2. นางสาวญาณี  เพชรแอน
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นายนายจีระพันธ์  โรจนประทีป
2. เด็กชายนายณภัทร  แซ่อ๋อง
 
1. นางอุไรวรรณ  มะลิทอง
2. นางสาวนิภา   ยอดธงชัย
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายประกฤษฏิ์  สุขใส
 
1. นายเกษมพงษ์   ดีเจริญไพบูลย์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายสุรสีห์  ธรรมสวัสดิ์
 
1. นายเกษมพงษ์   ดีเจริญไพบูลย์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรณัน  เชื้อจ๋าย
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นายอัศวิน  ฉัตรผดุงธรรม
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายพิชัย  บุญเขียน
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 15 1. นายอนุกูล  ชูชื่น
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนพล  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายศักดิพงศ์  จันทรเที่ยง
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยศิริ  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกศลธนศังกร
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
2. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอาชวิต  จันทร์เที่ยง
 
1. นายเกษมพงษ์   ดีเจริญไพบูลย์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบุณยกร  อุดมผล
 
1. นายเกษมพงษ์   ดีเจริญไพบูลย์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์นอก
2. เด็กชายภีม  อมรชัชวาลกุล
3. เด็กชายสรจักษ์  ภูวสวัสดิ์
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
2. นายเกษมพงษ์   ดีเจริญไพบูลย์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นายกิตติพัทธ์  ก้านทอง
2. นายชำนาญ  ธารสาธร
3. นายโกวิทย์  สมบูรณ์
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
2. นายเกษมพงษ์   ดีเจริญไพบูลย์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรปรัชญ์  พุ่มศุขโข
 
1. นายประสงค์  สกุลบัวบาง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสรรเสริญ  เผือกม่วงศรี
 
1. นายประสงค์  สกุลบัวบาง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  มณีอินทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุริวงศ์
3. เด็กชายอมรเทพ  ดอนนุ่มไพร
4. เด็กชายอัจฉริยะ  เหมัง
5. เด็กชายไชยวัฒน์  วริโชติ
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
2. นายประสงค์  สกุลบัวบาง
3. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายปณิธิ  แจ้งนคร
2. นายปรัชญา  ดาวเรือง
3. นายศิวพล  สมพงษ์
4. นายหัสดิน  กลิ่นบุพผา
5. นายอัฐกาญจน์  ชัยวัฒนา
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
2. นายอิทธิกร  พิณไทย
3. นายเกษมพงษ์   ดีเจริญไพบูลย์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุริวงศ์
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายอิทธิชัย  นิยมสุข
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุริวงศ์
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายโยธิน  จำปางอน
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วีระรังทรัพย์
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 5 1. นายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไชยวัฒน์  วริโชติ
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 5 1. นายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายจารุเวศ  เพชรกูล
2. นายธายุกร  ฉายแสง
3. นายวิพุธ  ตุ้มสิงห์
4. นายสุทธิพงษ์  จั่นเพชร
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
2. นายนรินทร์  ภูวนเจริญ
3. นายจิรวิทย์  ตาเฮ
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจามร  ตั้งพงษ์วศิน
2. เด็กชายจิตรเทพ  เนียมแย้ม
3. เด็กชายณัฐกร   เสถียรไพบูลย์
4. เด็กชายธนาวุฒิ  แก้วสาลี
5. เด็กชายธีรภัทร  คัง
6. เด็กชายปิยพัทธ์  สาและ
7. เด็กชายอรรถวิทย์  ภู่เงิน
8. เด็กชายโตษณาการ  พรธีรลานนท์
 
1. นายสมถวิล  ผาเจริญ
2. นายสุรพงษ์  พวงผกา
3. นายพิจารณ์  ดิษฐ์ประชา
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.35 เงิน 4 1. เด็กชายกรสิงห์  ไตรพิพัฒนพงษ์
2. นายณัฐพล  พึ่งสำโรง
3. นายภาคิน  ทรงคุณเวช
4. นายวุฒิชัย  ศรีกู่กา
5. นายศรัณย์  ชุมเนตร
6. นายเมธโชติ  อัครไชยสิทธิ์
 
1. นายนรพนธ์  แรงผลสัมฤทธิ์
2. นายสมถวิล  ผาเจริญ
3. นายชายชาตรี  บุมี
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายพีรณัฐ  เพียรภาติกุล
2. นายเฉลิมพันธุ์  สุขุมาลวงศ์
 
1. นางสาววิลาสินี  ศรีชมภู
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายวรัตถ์  เปี่ยมจินดา
2. เด็กชายสักรินทร์  สุขเจริญ
 
1. นางสาวปฏิพร  ชมชิด
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพชร  เอี่ยมมงคลกิจ
2. นายวัชรพล  สุพิษ
 
1. นางสาววิลาสินี  ศรีชมภู
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง 5 1. นายคุณากร  อังกรูเลิศบารมี
2. นายภัทรพล  แสงสุนีย์
 
1. นางสาวสุวนี  ลลิตเลิศล้ำ