สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐดนัย  เพ็ชรักษา
 
1. นายธนพล  แซ่คู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายศุภศิษฏ์  งามเกษมสันต์
 
1. นางสุวรรณี  โสประดิษฐ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปวริศ  สอแจ่มจิตต์
 
1. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 4 1. นายอนพัทธ์  ลิมปจิตคุตาภรณ์
 
1. นางสาวนิโลบล  ลักคณาสมวิบุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสิปปภาส  คล้ายช่องลม
 
1. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายคณุตม์  วีรสุขวานิช
 
1. นางสาวนันทพร  จันทร์วิริยะกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.85 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชยพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กชายณัฏฐ์  แจ้งจิตร
3. เด็กชายวงศพัทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล
 
1. นายอนวัช  ไข่ขาว
2. นางสาวณัฐธิดา  รื่นพานิช
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 10.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสิปปภาส  คล้ายช่องลม
2. เด็กชายเจษฎาพล  เชยอักษร
 
1. นายธนศักดิ์  มูลวัลย์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณภัทร  ตรีสกุลวัฒนา
2. เด็กชายปวีร์วุฒิ  ประสิทธิ์ชยพล
 
1. นางสาวสุดี  คมประพันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 21 1. นายชินนวัตร  แก้วฉิม
2. นายชินนวุฒิ  แก้วฉิม
 
1. นางสาวรัตนา  ลิ้มศรีวาณิชยกร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 15 1. นายอนุกูล  ชูชื่น
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย