สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายธนพล  แดงจันทึก
 
1. นายธนพล  แซ่คู
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลสินธุ์  เพ็ชรอิน
2. เด็กชายพศภพ   ชัยกิตติ์พิภัทร์
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  บัวเขียว
2. นางสาวพรรณิภา  มุงคุณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายกฤษณพนธ์  รักเกียรติงาม
2. นายศุภวิชญ์  เจริญผล
3. นายเตชยุตม์  พลับทอง
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายอนวัช  ไข่ขาว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  อารักษ์วาณิช
2. เด็กชายบดินทร์  ตั้งอรุณสันติ
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายคุณากร  ภูลับ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายจิรายุ  สุวรรณ
2. นายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายประกฤษฏิ์  สุขใส
 
1. นายเกษมพงษ์   ดีเจริญไพบูลย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นายอัศวิน  ฉัตรผดุงธรรม
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนพล  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายปณิธิ  แจ้งนคร
2. นายปรัชญา  ดาวเรือง
3. นายศิวพล  สมพงษ์
4. นายหัสดิน  กลิ่นบุพผา
5. นายอัฐกาญจน์  ชัยวัฒนา
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
2. นายอิทธิกร  พิณไทย
3. นายเกษมพงษ์   ดีเจริญไพบูลย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุริวงศ์
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุริวงศ์
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 5 1. นายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.35 เงิน 4 1. เด็กชายกรสิงห์  ไตรพิพัฒนพงษ์
2. นายณัฐพล  พึ่งสำโรง
3. นายภาคิน  ทรงคุณเวช
4. นายวุฒิชัย  ศรีกู่กา
5. นายศรัณย์  ชุมเนตร
6. นายเมธโชติ  อัครไชยสิทธิ์
 
1. นายนรพนธ์  แรงผลสัมฤทธิ์
2. นายสมถวิล  ผาเจริญ
3. นายชายชาตรี  บุมี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายพีรณัฐ  เพียรภาติกุล
2. นายเฉลิมพันธุ์  สุขุมาลวงศ์
 
1. นางสาววิลาสินี  ศรีชมภู
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายวรัตถ์  เปี่ยมจินดา
2. เด็กชายสักรินทร์  สุขเจริญ
 
1. นางสาวปฏิพร  ชมชิด