สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายนิมิตร  ธรรมคุณ
 
1. นางสาวปิ่นวดี  ถ้ำทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกีรติกร  พุคยาภรณ์
2. เด็กชายพิริยะ  ตระกูลฮุน
3. เด็กชายวรกานต์  เถียรถาวร
 
1. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
2. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัชพัฒน์  จรรยาอังกูร
2. นายปณิธิ  เพ็ญบุญรอด
3. นายอชิรวัตติ์  ถาวรวัชร์นิธิกร
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวนันทพร  จันทร์วิริยะกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวรุตม์  ประมงทรัพย์
2. นายพงศ์กฤต  ยิ่งยงธนสาร
3. นายภาสวิชญ์   แสงทอง
 
1. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
2. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายชาลี   แซ่เต็ม
2. นายศุภวัฒน์  บัวภาคำ
3. นายศุภวิชญ์  ศิริสวัสดิ์วัฒนา
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวนันทพร  จันทร์วิริยะกุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธัชพล  อินทร์ขาว
2. นายพีรศักดิ์  ธีระกุลวัฒน์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นายพิทักษ์พงษ์  บัวเขียว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรัฐ  ไกรบำรุง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เหนือคูเมือง
3. เด็กชายเจตพัฒน์  สุขพลู
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวณัฐธิดา  รื่นพานิช
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  สุวรรณ
2. นายธนศักดิ์  วิริยะพรชัย
3. นายอินทัช  ทองด้วง
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิมิตร  ธรรมคุณ
 
1. นายอดิศักดิ์  ดงสิงห์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 1. เด็กชายจิรภัทร  รักขะนาม
2. เด็กชายศิลาเลิศ  เหลือล้ำ
 
1. นางสาวรัตนา  ลิ้มศรีวาณิชยกร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายสุรสีห์  ธรรมสวัสดิ์
 
1. นายเกษมพงษ์   ดีเจริญไพบูลย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรณัน  เชื้อจ๋าย
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายศักดิพงศ์  จันทรเที่ยง
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยศิริ  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกศลธนศังกร
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
2. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบุณยกร  อุดมผล
 
1. นายเกษมพงษ์   ดีเจริญไพบูลย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรปรัชญ์  พุ่มศุขโข
 
1. นายประสงค์  สกุลบัวบาง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  มณีอินทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุริวงศ์
3. เด็กชายอมรเทพ  ดอนนุ่มไพร
4. เด็กชายอัจฉริยะ  เหมัง
5. เด็กชายไชยวัฒน์  วริโชติ
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
2. นายประสงค์  สกุลบัวบาง
3. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายอิทธิชัย  นิยมสุข
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วีระรังทรัพย์
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 5 1. นายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจามร  ตั้งพงษ์วศิน
2. เด็กชายจิตรเทพ  เนียมแย้ม
3. เด็กชายณัฐกร   เสถียรไพบูลย์
4. เด็กชายธนาวุฒิ  แก้วสาลี
5. เด็กชายธีรภัทร  คัง
6. เด็กชายปิยพัทธ์  สาและ
7. เด็กชายอรรถวิทย์  ภู่เงิน
8. เด็กชายโตษณาการ  พรธีรลานนท์
 
1. นายสมถวิล  ผาเจริญ
2. นายสุรพงษ์  พวงผกา
3. นายพิจารณ์  ดิษฐ์ประชา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง 5 1. นายคุณากร  อังกรูเลิศบารมี
2. นายภัทรพล  แสงสุนีย์
 
1. นางสาวสุวนี  ลลิตเลิศล้ำ