สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นางสาวธัญจิรา  เวียงนนท์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จิรโรจน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายภาคภูมิ  หันหาบุญ
 
1. นางสาวตติยาภรณ์  หิรัญลาภ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 25 1. นายวิทยา  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวตติยาภรณ์  หิรัญลาภ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอนุกร  แสนอุตส่าห์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ไม้แก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 29 1. นางสาววรรณษา  แสงดี
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ไม้แก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวชมพู่  .
2. นายปกรณ์  กิตติเลิศพัฒนากุุล
3. นางสาวสุขฤทัย  เทียบลา
 
1. นางบังอร  เลิศบำรุงชัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  กดสาพรม
2. นายวชิรวิทย์  แจ่มนาค
3. นายเจษฏา  สมาธิมงคล
 
1. นางบังอร  เลิศบำรุงชัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญจิรา  เวียงนนท์
2. นางสาวปริญญา  ชัยพิมพา
3. นางสาววรรณษา  แสงดี
4. นางสาวศิริญา  พุ่มมะกา
5. นางสาวศิริพร  พุ่มมะกา
 
1. นางปณิชา  ผลสุวรรณ
2. นายทวีศักดิ์  มีบุญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลดา  คำมั่น
2. นางสาวณัฐวดี  ปานเพ็ง
3. นางสาวณิชารีย์  นิติการ
4. นางสาวประภัสสร  ไทยยากรณ์
5. นางสาวศศิชา  แช่มชูกุล
 
1. นางบังอร  เลิศบำรุงชัย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.67 เงิน 18 1. เด็กหญิงสาวิณี  เริงสำราญ
 
1. นายทวีศักดิ์  มีบุญ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 28.8 เข้าร่วม 28 1. นายกานต์ยุพน  แก้วสุข
2. นางสาวปิยรัตน์  จรัญรัฐชัย
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ตันสกุล
2. นางสาวกัณต์  กังสภัทร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤเนตร  แซ่หว่อง
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 17 1. นายณัฐพล  ตั้งเพชรศิริกุล
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 14 1. นางสาวธัญจิรา  เวียงนนท์
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 11 1. นายวรวุฒิ  รักสนุก
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเมธาวดี  นาคประคอง
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกัลยารัตน์  โพกะโทก
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 8 1. นายนครินทร์  จุมพลน้อย
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. นางสาวสาวินี  เริงสำราญ
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวชลดา  อยู่สงค์
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอภิรักษ์  ฮาชิโมโต้
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบดีศร  กิมากรณ์
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 31.3 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสาวินี  เริงสำราญ
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นางสาวกาญจนา  บุญปก
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 10 1. นางสาวชลดา  อยู่สงค์
2. นางสาวดรีม  รุ่งเรือง
3. นางสาวศิริพร  พุ่มมะกา
4. นางสาวอนุตรา  สีสาเร
5. นางสาวอนุธิดา  สีสาเร
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
2. นางอรุณี  จำนงค์ไทย