สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายภาคภูมิ  หันหาบุญ
 
1. นางสาวตติยาภรณ์  หิรัญลาภ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 25 1. นายวิทยา  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวตติยาภรณ์  หิรัญลาภ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอนุกร  แสนอุตส่าห์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ไม้แก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 29 1. นางสาววรรณษา  แสงดี
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ไม้แก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 28.8 เข้าร่วม 28 1. นายกานต์ยุพน  แก้วสุข
2. นางสาวปิยรัตน์  จรัญรัฐชัย
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ตันสกุล
2. นางสาวกัณต์  กังสภัทร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 17 1. นายณัฐพล  ตั้งเพชรศิริกุล
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกัลยารัตน์  โพกะโทก
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 31.3 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสาวินี  เริงสำราญ
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส