สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวชมพู่  .
2. นายปกรณ์  กิตติเลิศพัฒนากุุล
3. นางสาวสุขฤทัย  เทียบลา
 
1. นางบังอร  เลิศบำรุงชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลดา  คำมั่น
2. นางสาวณัฐวดี  ปานเพ็ง
3. นางสาวณิชารีย์  นิติการ
4. นางสาวประภัสสร  ไทยยากรณ์
5. นางสาวศศิชา  แช่มชูกุล
 
1. นางบังอร  เลิศบำรุงชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.67 เงิน 18 1. เด็กหญิงสาวิณี  เริงสำราญ
 
1. นายทวีศักดิ์  มีบุญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 14 1. นางสาวธัญจิรา  เวียงนนท์
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. นางสาวสาวินี  เริงสำราญ
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นางสาวกาญจนา  บุญปก
 
1. นางสาวสุรีย์  อัคนิวาส