สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกชกร  มาลาวินิจกุล
2. เด็กหญิงพนิดา  สำเนียงสูง
3. เด็กหญิงภารวี  คำสำโรง
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชนะภูมิ
2. นางสาวพิศมัย  คำนนท์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 19 1. นางสาวพนิดา  สุดสวาท
2. นางสาวอรวรรณ  พลพวก
3. นายอิทธิพล  ชมภูศรี
 
1. นายเพทาย  ทองสุข
2. นางสาววรรณนภา  อัสสะกระวิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญทา
2. นางสาวปภาวรินทร์  เหล่ายนขาม
3. นางสาวอทิตยา  บุญแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชนะภูมิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวปิยธิดา  พงษ์โสภี
2. นางสาวภัทราวดี  สุดเนตร
3. นางสาวสายธาร  กล่ำดิษฐ์
 
1. นางสาวจรรยา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวพิศมัย  คำนนท์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยา  ตันติวัชรีกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉ่ำบุญรอด
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเพชร
 
1. นางสาววรรณนภา  อัสสะกระวิน
2. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 9 1. นางสาวชมนภา  แทนศิริ
2. นายชัชนพ  ศักดิ์สถิรวิฑูรย์
3. นางสาวธัญมน  เสรี
 
1. นางสาวมนตรา  พึ่งไพศาล
2. นางสาวศิรินันท์  ทะมาตร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทัตเทพ  ทุ่งทะเล
2. นายพัลลภ  พุ่มพวง
 
1. นางสาวมนตรา  พึ่งไพศาล
2. นางสาวจรรยา  แซ่อึ้ง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 53.95 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปฐวี  ชัยมงคลพิภพ
2. เด็กชายสมศักดิ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.97 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนะภูมิ  กลั่นมั่นคง
2. นายณัฐวัฒน์  คำรัตน์
 
1. นางสาวศิรินันท์  ทะมาตร์