สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลลิตา  เสงี่ยมแก้ว
 
1. นายธฤตภณ  สุวรรณรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นายคณวุฒิ  ชุนหสุนทร
 
1. นายธฤตภณ  สุวรรณรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชาลินันท์  สุวรรณรัตนมณี
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศ์พัชราภรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 31 1. นางสาวพิมพ์นารา  ยิ่งประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศ์พัชราภรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงธัญสุดา  งามภัทรวรกุล
 
1. นายคิดลึก  สังข์สาลี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายวรัญชิต  เรืองศรีสังข์
 
1. นายคิดลึก  สังข์สาลี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
 
1. นางยูงทอง  กรณีย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิศากร  พนะจะโปะ
 
1. นางยูงทอง  กรณีย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนิษาชล  ใจดี
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ขุนวิเศษ
3. เด็กชายเขมศิษฏ์  นาคนิคาม
 
1. นางสาวรตินันท์  เพชรแท้
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวธดาภรณ์  ศรีสุข
2. นางสาววิภาภรณ์  หงษ์ศิลา
3. นางสาวศศิธร  เอี่ยมพันธ์
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศ์พัชราภรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกชกร  วงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงวริษา  เชาว์โชติ
 
1. นางสาวรตินันท์  เพชรแท้
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 25 1. นางสาวสิริยากร  สังวล
 
1. นางสาววรชพร  ศรีไทย
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกชกร  มาลาวินิจกุล
2. เด็กหญิงพนิดา  สำเนียงสูง
3. เด็กหญิงภารวี  คำสำโรง
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชนะภูมิ
2. นางสาวพิศมัย  คำนนท์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 19 1. นางสาวพนิดา  สุดสวาท
2. นางสาวอรวรรณ  พลพวก
3. นายอิทธิพล  ชมภูศรี
 
1. นายเพทาย  ทองสุข
2. นางสาววรรณนภา  อัสสะกระวิน
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญทา
2. นางสาวปภาวรินทร์  เหล่ายนขาม
3. นางสาวอทิตยา  บุญแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชนะภูมิ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวปิยธิดา  พงษ์โสภี
2. นางสาวภัทราวดี  สุดเนตร
3. นางสาวสายธาร  กล่ำดิษฐ์
 
1. นางสาวจรรยา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวพิศมัย  คำนนท์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยา  ตันติวัชรีกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉ่ำบุญรอด
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเพชร
 
1. นางสาววรรณนภา  อัสสะกระวิน
2. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 9 1. นางสาวชมนภา  แทนศิริ
2. นายชัชนพ  ศักดิ์สถิรวิฑูรย์
3. นางสาวธัญมน  เสรี
 
1. นางสาวมนตรา  พึ่งไพศาล
2. นางสาวศิรินันท์  ทะมาตร์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทัตเทพ  ทุ่งทะเล
2. นายพัลลภ  พุ่มพวง
 
1. นางสาวมนตรา  พึ่งไพศาล
2. นางสาวจรรยา  แซ่อึ้ง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 53.95 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปฐวี  ชัยมงคลพิภพ
2. เด็กชายสมศักดิ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.97 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนะภูมิ  กลั่นมั่นคง
2. นายณัฐวัฒน์  คำรัตน์
 
1. นางสาวศิรินันท์  ทะมาตร์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐาปนี  จังบูรพา
2. นายณัฎฐากร  สุวรรณจู
3. นายภรัณยู  โตงนันต์
4. นางสาวสรัลนันท์  สมาชิกธรรมคุณ
5. นางสาวสุพัตตา  ญาณทัศนวรคุณ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันสุก
2. นางจริยา  ธวัชวรรณพงศ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธาวิณี  สุภาพ
 
1. นางชรัญญา  บุญบรรเทิง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 12 1. เด็กชายทัตเทพ  สุขล้อม
2. เด็กหญิงศศิชา  ตะกรุดทอง
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  มีแสน
2. นางชรัญญา  บุญบรรเทิง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 55.2 เข้าร่วม 18 1. นายวัชรธร  แผนพุทธา
2. นางสาวศุภัควัน  ญาณวรรธนสกุล
 
1. นางพิมผกา  ชนะศรี
2. นางสาวขนิษฐา  ใจดี
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธนพล  สายเสนา
2. เด็กชายวิทวัส  ทวีพงษ์
 
1. นางปัทมา  หมอกพรม
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจีรพัฒน์  ภิรมย์มาก
2. นายวรัญชิต  เรืองศรีสังข์
 
1. นายสุรจิต  วรรณรักษ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชานนท์  อุ่นสมบูรณ์
2. เด็กหญิงตรีกมล  ช่องฉิมพลี
3. นายธนกฤต  สิริจุลพัฒน์
4. เด็กหญิงธรรญภัทร  พรมมานอก
5. เด็กหญิงนฤมล  นาอ่าง
6. นางสาวนฤมล  ถามะพันธ์
7. เด็กชายนวมินทร์  บูราคร
8. เด็กชายนิวัฒน์  เพชรนาม
9. เด็กหญิงปนัดดา  เสือเอี่ยม
10. นางสาวปนัดดา  กงล้อม
11. เด็กหญิงปิยฉัตร  พันสมบัติ
12. นายพันธิตร  ป่าไม้ทอง
13. เด็กหญิงพันธิตา  ศรีวงรักษ์
14. เด็กหญิงภัทรวดี  โชฎก
15. เด็กหญิงศศิภา  หยั่งถึง
16. เด็กชายสถาพร  พงศ์สีทอง
17. เด็กหญิงสาวิกา  มุขมนตรี
18. นายสุชาติ  พลเสน
19. นายสุรสิทธิ์  เพียรอนุกูลบุตร
20. เด็กชายเจษฎากร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นายสงกรานต์  ขจรนาม
3. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
4. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
5. นายโอฬาร  โชติวุฒฑากร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพร  โพธิ์สินสมวงษ์
2. นายธนพล  แถลงดี
3. นายธีร์กิติธัช  โสภิตพันธ์
4. นายพนมไพร  ดาบพลหาร
5. นายอติราช  เพี้ยนพักตร์
6. นางสาวไอรินทร์  เอกตาแสง
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
2. นายสงกรานต์  ขจรนาม
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  อันหนองกุง
2. นายจิรพัส  กรุณา
3. นางสาวจุรีลักษณ์  โกมุติบาล
4. นางสาวณัฐพิมล  เกษแก้ว
5. นางสาวณัฐรดา  พุ่มจันทร์
6. นายธิติสรรค์  ม่วงศรี
7. นายภานุวัฒน์  ผาระนัด
8. นายภูริพันธ์  ศิริธนอารีย์
9. นางสาวศิรดา  เหมวรรณานุกูล
10. นางสาวสุกัญญา  ศรีสิงห์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  กองรัตน์
2. เด็กหญิงญดา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
4. เด็กหญิงประนิดา  สีประภัย
5. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ม่วงมณี
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บริบูรณ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุรีลักษณ์  โกมุติบาล
2. นางสาวณัฐพิมล  เกษแก้ว
3. นางสาวณัฐรดา  พุ่มจันทร์
4. นางสาวนลิน  อ่อนชัย
5. นางสาวศิรดา  เหมวรรณานุกูล
6. นางสาวสุกัญญา  ศรีสิงห์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  กองรัตน์
2. เด็กหญิงญดา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
4. เด็กหญิงณัฐกมล  เรือนงาม
5. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
6. เด็กหญิงประนิดา  สีประภัย
7. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ม่วงมณี
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บริบูรณ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
3. นางสาวสุวนันท์  ปิยะทัศน์
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  กองรัตน์
2. เด็กหญิงฉัตราวดี  แสงโคตร์มา
3. เด็กหญิงญดา  แซ่เตีย
4. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
5. เด็กหญิงณัฐกมล  เรือนงาม
6. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
7. เด็กหญิงประนิดา  สีประภัย
8. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ม่วงมณี
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บริบูรณ์
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  จานคำ
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
3. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
4. นายสงกรานต์  ขจรนาม
5. นางสาวกมลทิพย์  นาคเล็ก
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุรีลักษณ์  โกมุติบาล
2. นางสาวณัฐพิมล  เกษแก้ว
3. นางสาวณัฐรดา  พุ่มจันทร์
4. นางสาวนลิน  อ่อนชัย
5. นางสาวศิรดา  เหมวรรณานุกูล
6. นางสาวสุกัญญา  ศรีสิงห์
7. นางสาวสุจิตรา  จงรักชาติ
8. นางสาวอสรีวา  บุษปฤกษ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
3. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
4. นายสงกรานต์  ขจรนาม
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 1. นางสาวเบญญาภา  แซ่หลู่
 
1. นางสาวกลมลักษณ์  เกษมุล
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 78.35 เงิน 15 1. นางสาวนรีรัตน์  แสงสุรินทร์
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาดา  ประสงค์สุข
 
1. นางสาวนัทธมน  อำลา
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนันทนา  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสาวนัทธมน  อำลา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.65 ทอง 10 1. นางสาวจุฑามาศ  คงทน
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
 
41 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณาวุฒิ  ชุนหสุนทร
 
1. นางสาวนัทธมน  อำลา
 
42 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญารัตน์  ดิลกวิลาศ
 
1. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
43 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75.66 เงิน 7 1. นางสาวกัญญารัตน์   ทองโท
2. นายจิรวัฒน์  คันธะมาตย์
3. นางสาวนวรัตน์   เวชวงษ์
4. นางสาววศินี  เกตุสาคร
5. นางสาวอรุณีย์  บึงไกร
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
2. Miss Yan Fang  He
 
44 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิพัฒน์  แซ่โซ้ง
2. นายพูนอนันต์  พลมาตย์
3. นายวิทูร  ชะชัย
4. นายวิวัฒน์  ถาวร
5. นางสาวเบญญทิพย์  วงษ์อนันต์
 
1. นางสาวนัทธมน  อำลา
2. Mrs.Maho  TAKEUCHI
 
45 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวดี  แก้วคำสี
2. นางสาวนิศากร  พนะจะโปะ
3. นางสาวพิมพ์พันธุ์  เทวโรทร
4. นางสาวเกวลิน  เกตุแก้ว
5. นางสาวไพลิน  เอื้อสุขอารี
 
1. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
2. นางสาวพรรษมล  ภิรมย์ศรี
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงทีปนี  จารุนันท์
2. เด็กหญิงประภัสสร  มณีทับ
3. เด็กหญิงสุดาพร  พลชัย
 
1. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
2. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวกัลยา  วานิชย์สวัสดิ์
2. นางสาวพรณภา  คิดประโคน
3. นางสาวระวีวรรณ  สุขสุด
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
2. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาคพลอยงาม
2. เด็กชายสรศักดิ์  สุขสบาย
3. เด็กหญิงอริศรา  คงอาจหาญ
 
1. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
2. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 6 1. นางสาวกาญจนา  พะโยมพัด
2. นางสาวนทีธาร  แนวพันธุ์อัศว
3. นางสาวสมาพร  ตุ้มเพ็ชร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
2. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.33 เงิน 10 1. นายนพกร  ศรีป้อม
2. เด็กชายพนมชัย  ชัยพฤกษ์
 
1. นายสมชาย  แซ่เต๋ง
2. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนากร  ปิยะจันทร์
2. เด็กชายพงศ์ชนะ  เกิดกัน
 
1. นางสาวมานิตา  ศิริรัตนาวดี
2. นายสมชาย  แซ่เต๋ง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงธัญสินี  กิจพิทักษ์
2. เด็กหญิงศิริกานดา  กล้าสูงเนิน
 
1. นางสาวมานิตา  ศิริรัตนาวดี
2. นางสาวชณม์ณกานต์  พร้อมพิมพ์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนราวิชญ์  สันทรีย์
2. เด็กหญิงปภาดา  ประสงค์สุข
 
1. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
2. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78.67 เงิน 6 1. นายธีรภพ  แก้วเขื่อน
2. นายแทนชนก  เจียรผัน
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายสมชาย  แซ่เต๋ง
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 6 1. นายฐิติกร  เหมือนโค้ว
2. นายธนัท  เกตุเรือง
 
1. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
2. นางสาวชณม์ณกานต์  พร้อมพิมพ์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 8 1. นายวันชัย  จำปาหอม
2. นายศุภณัฐ  ไชยศิริพุ่มคีรี
 
1. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 1. นางสาวดลพร  ศรีวงค์
2. นายศิวกร  เนื่องพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.4 เงิน 10 1. เด็กชายณภัทร  ไกยวงค์
2. เด็กชายธนชาติ  ธโนปจัย
3. เด็กชายปัญญ์รพี  เจริญขึ้น
 
1. นางสาวรัจชริญา  เสริมศรี
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวศิริวรรณ  แสนงาม
2. นางสาวสุจิตรา  จงรักชาติ
3. นางสาวไอรดา  ตาทอง
 
1. นางสาวรัจชริญา  เสริมศรี
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  เหลี่ยมจินดา
2. เด็กหญิงณัชชา  วรพฤทธิกุล
3. เด็กหญิงพรทิพย์  กรเจริญ
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกชกร  มาลาวินิจกุล
2. นางสาวรัตติยา  สุขปลั่ง
3. นางสาวอัญชลี  อิงบารมี
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
62 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรัล  ลอกคัด
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์
 
64 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายจิราเจตน์  วิงสกุล
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์