สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลลิตา  เสงี่ยมแก้ว
 
1. นายธฤตภณ  สุวรรณรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชาลินันท์  สุวรรณรัตนมณี
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศ์พัชราภรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 31 1. นางสาวพิมพ์นารา  ยิ่งประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศ์พัชราภรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายวรัญชิต  เรืองศรีสังข์
 
1. นายคิดลึก  สังข์สาลี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนิษาชล  ใจดี
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ขุนวิเศษ
3. เด็กชายเขมศิษฏ์  นาคนิคาม
 
1. นางสาวรตินันท์  เพชรแท้
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกชกร  วงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงวริษา  เชาว์โชติ
 
1. นางสาวรตินันท์  เพชรแท้
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 25 1. นางสาวสิริยากร  สังวล
 
1. นางสาววรชพร  ศรีไทย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกชกร  มาลาวินิจกุล
2. เด็กหญิงพนิดา  สำเนียงสูง
3. เด็กหญิงภารวี  คำสำโรง
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชนะภูมิ
2. นางสาวพิศมัย  คำนนท์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 19 1. นางสาวพนิดา  สุดสวาท
2. นางสาวอรวรรณ  พลพวก
3. นายอิทธิพล  ชมภูศรี
 
1. นายเพทาย  ทองสุข
2. นางสาววรรณนภา  อัสสะกระวิน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 53.95 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปฐวี  ชัยมงคลพิภพ
2. เด็กชายสมศักดิ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.97 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนะภูมิ  กลั่นมั่นคง
2. นายณัฐวัฒน์  คำรัตน์
 
1. นางสาวศิรินันท์  ทะมาตร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 55.2 เข้าร่วม 18 1. นายวัชรธร  แผนพุทธา
2. นางสาวศุภัควัน  ญาณวรรธนสกุล
 
1. นางพิมผกา  ชนะศรี
2. นางสาวขนิษฐา  ใจดี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 6 1. นายฐิติกร  เหมือนโค้ว
2. นายธนัท  เกตุเรือง
 
1. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
2. นางสาวชณม์ณกานต์  พร้อมพิมพ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 8 1. นายวันชัย  จำปาหอม
2. นายศุภณัฐ  ไชยศิริพุ่มคีรี
 
1. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ