สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงธัญสุดา  งามภัทรวรกุล
 
1. นายคิดลึก  สังข์สาลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวธดาภรณ์  ศรีสุข
2. นางสาววิภาภรณ์  หงษ์ศิลา
3. นางสาวศศิธร  เอี่ยมพันธ์
 
1. นางวันเพ็ญ  วงศ์พัชราภรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญทา
2. นางสาวปภาวรินทร์  เหล่ายนขาม
3. นางสาวอทิตยา  บุญแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชนะภูมิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวปิยธิดา  พงษ์โสภี
2. นางสาวภัทราวดี  สุดเนตร
3. นางสาวสายธาร  กล่ำดิษฐ์
 
1. นางสาวจรรยา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวพิศมัย  คำนนท์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญารัตน์  ดิลกวิลาศ
 
1. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาคพลอยงาม
2. เด็กชายสรศักดิ์  สุขสบาย
3. เด็กหญิงอริศรา  คงอาจหาญ
 
1. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
2. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 6 1. นางสาวกาญจนา  พะโยมพัด
2. นางสาวนทีธาร  แนวพันธุ์อัศว
3. นางสาวสมาพร  ตุ้มเพ็ชร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
2. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนากร  ปิยะจันทร์
2. เด็กชายพงศ์ชนะ  เกิดกัน
 
1. นางสาวมานิตา  ศิริรัตนาวดี
2. นายสมชาย  แซ่เต๋ง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกชกร  มาลาวินิจกุล
2. นางสาวรัตติยา  สุขปลั่ง
3. นางสาวอัญชลี  อิงบารมี
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรัล  ลอกคัด
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์