สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นายคณวุฒิ  ชุนหสุนทร
 
1. นายธฤตภณ  สุวรรณรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
 
1. นางยูงทอง  กรณีย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 9 1. นางสาวชมนภา  แทนศิริ
2. นายชัชนพ  ศักดิ์สถิรวิฑูรย์
3. นางสาวธัญมน  เสรี
 
1. นางสาวมนตรา  พึ่งไพศาล
2. นางสาวศิรินันท์  ทะมาตร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐาปนี  จังบูรพา
2. นายณัฎฐากร  สุวรรณจู
3. นายภรัณยู  โตงนันต์
4. นางสาวสรัลนันท์  สมาชิกธรรมคุณ
5. นางสาวสุพัตตา  ญาณทัศนวรคุณ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันสุก
2. นางจริยา  ธวัชวรรณพงศ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 78.35 เงิน 15 1. นางสาวนรีรัตน์  แสงสุรินทร์
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาดา  ประสงค์สุข
 
1. นางสาวนัทธมน  อำลา
 
7 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75.66 เงิน 7 1. นางสาวกัญญารัตน์   ทองโท
2. นายจิรวัฒน์  คันธะมาตย์
3. นางสาวนวรัตน์   เวชวงษ์
4. นางสาววศินี  เกตุสาคร
5. นางสาวอรุณีย์  บึงไกร
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
2. Miss Yan Fang  He
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงทีปนี  จารุนันท์
2. เด็กหญิงประภัสสร  มณีทับ
3. เด็กหญิงสุดาพร  พลชัย
 
1. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
2. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวกัลยา  วานิชย์สวัสดิ์
2. นางสาวพรณภา  คิดประโคน
3. นางสาวระวีวรรณ  สุขสุด
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
2. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.33 เงิน 10 1. นายนพกร  ศรีป้อม
2. เด็กชายพนมชัย  ชัยพฤกษ์
 
1. นายสมชาย  แซ่เต๋ง
2. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงธัญสินี  กิจพิทักษ์
2. เด็กหญิงศิริกานดา  กล้าสูงเนิน
 
1. นางสาวมานิตา  ศิริรัตนาวดี
2. นางสาวชณม์ณกานต์  พร้อมพิมพ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78.67 เงิน 6 1. นายธีรภพ  แก้วเขื่อน
2. นายแทนชนก  เจียรผัน
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายสมชาย  แซ่เต๋ง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.4 เงิน 10 1. เด็กชายณภัทร  ไกยวงค์
2. เด็กชายธนชาติ  ธโนปจัย
3. เด็กชายปัญญ์รพี  เจริญขึ้น
 
1. นางสาวรัจชริญา  เสริมศรี
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง