สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิศากร  พนะจะโปะ
 
1. นางยูงทอง  กรณีย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 12 1. เด็กชายทัตเทพ  สุขล้อม
2. เด็กหญิงศศิชา  ตะกรุดทอง
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  มีแสน
2. นางชรัญญา  บุญบรรเทิง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชานนท์  อุ่นสมบูรณ์
2. เด็กหญิงตรีกมล  ช่องฉิมพลี
3. นายธนกฤต  สิริจุลพัฒน์
4. เด็กหญิงธรรญภัทร  พรมมานอก
5. เด็กหญิงนฤมล  นาอ่าง
6. นางสาวนฤมล  ถามะพันธ์
7. เด็กชายนวมินทร์  บูราคร
8. เด็กชายนิวัฒน์  เพชรนาม
9. เด็กหญิงปนัดดา  เสือเอี่ยม
10. นางสาวปนัดดา  กงล้อม
11. เด็กหญิงปิยฉัตร  พันสมบัติ
12. นายพันธิตร  ป่าไม้ทอง
13. เด็กหญิงพันธิตา  ศรีวงรักษ์
14. เด็กหญิงภัทรวดี  โชฎก
15. เด็กหญิงศศิภา  หยั่งถึง
16. เด็กชายสถาพร  พงศ์สีทอง
17. เด็กหญิงสาวิกา  มุขมนตรี
18. นายสุชาติ  พลเสน
19. นายสุรสิทธิ์  เพียรอนุกูลบุตร
20. เด็กชายเจษฎากร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นายสงกรานต์  ขจรนาม
3. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
4. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
5. นายโอฬาร  โชติวุฒฑากร
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  อันหนองกุง
2. นายจิรพัส  กรุณา
3. นางสาวจุรีลักษณ์  โกมุติบาล
4. นางสาวณัฐพิมล  เกษแก้ว
5. นางสาวณัฐรดา  พุ่มจันทร์
6. นายธิติสรรค์  ม่วงศรี
7. นายภานุวัฒน์  ผาระนัด
8. นายภูริพันธ์  ศิริธนอารีย์
9. นางสาวศิรดา  เหมวรรณานุกูล
10. นางสาวสุกัญญา  ศรีสิงห์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  กองรัตน์
2. เด็กหญิงญดา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
4. เด็กหญิงประนิดา  สีประภัย
5. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ม่วงมณี
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บริบูรณ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุรีลักษณ์  โกมุติบาล
2. นางสาวณัฐพิมล  เกษแก้ว
3. นางสาวณัฐรดา  พุ่มจันทร์
4. นางสาวนลิน  อ่อนชัย
5. นางสาวศิรดา  เหมวรรณานุกูล
6. นางสาวสุกัญญา  ศรีสิงห์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  กองรัตน์
2. เด็กหญิงญดา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
4. เด็กหญิงณัฐกมล  เรือนงาม
5. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
6. เด็กหญิงประนิดา  สีประภัย
7. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ม่วงมณี
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บริบูรณ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
3. นางสาวสุวนันท์  ปิยะทัศน์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  กองรัตน์
2. เด็กหญิงฉัตราวดี  แสงโคตร์มา
3. เด็กหญิงญดา  แซ่เตีย
4. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
5. เด็กหญิงณัฐกมล  เรือนงาม
6. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
7. เด็กหญิงประนิดา  สีประภัย
8. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ม่วงมณี
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บริบูรณ์
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  จานคำ
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
3. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
4. นายสงกรานต์  ขจรนาม
5. นางสาวกมลทิพย์  นาคเล็ก
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุรีลักษณ์  โกมุติบาล
2. นางสาวณัฐพิมล  เกษแก้ว
3. นางสาวณัฐรดา  พุ่มจันทร์
4. นางสาวนลิน  อ่อนชัย
5. นางสาวศิรดา  เหมวรรณานุกูล
6. นางสาวสุกัญญา  ศรีสิงห์
7. นางสาวสุจิตรา  จงรักชาติ
8. นางสาวอสรีวา  บุษปฤกษ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
3. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
4. นายสงกรานต์  ขจรนาม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 1. นางสาวเบญญาภา  แซ่หลู่
 
1. นางสาวกลมลักษณ์  เกษมุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.65 ทอง 10 1. นางสาวจุฑามาศ  คงทน
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณาวุฒิ  ชุนหสุนทร
 
1. นางสาวนัทธมน  อำลา
 
13 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวดี  แก้วคำสี
2. นางสาวนิศากร  พนะจะโปะ
3. นางสาวพิมพ์พันธุ์  เทวโรทร
4. นางสาวเกวลิน  เกตุแก้ว
5. นางสาวไพลิน  เอื้อสุขอารี
 
1. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
2. นางสาวพรรษมล  ภิรมย์ศรี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนราวิชญ์  สันทรีย์
2. เด็กหญิงปภาดา  ประสงค์สุข
 
1. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
2. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 1. นางสาวดลพร  ศรีวงค์
2. นายศิวกร  เนื่องพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวศิริวรรณ  แสนงาม
2. นางสาวสุจิตรา  จงรักชาติ
3. นางสาวไอรดา  ตาทอง
 
1. นางสาวรัจชริญา  เสริมศรี
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  เหลี่ยมจินดา
2. เด็กหญิงณัชชา  วรพฤทธิกุล
3. เด็กหญิงพรทิพย์  กรเจริญ
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายจิราเจตน์  วิงสกุล
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์