สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชินวัตร  พิลาถ้อย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  โภคทรัพย์
3. เด็กหญิงอพันตรี  มัชมี
 
1. นางสาวณัฐกนา  จิตรแห่ง
2. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 13 1. นางสาวธนภรณ์  พินคงศิริ
2. นายรชต  จูคล้ายหล่อ
3. นางสาวสิริรัตน์  เอื้อสิวะคุณ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
2. นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  สีสังข์
2. เด็กชายนรเศรษฐ์  พิชญปรีชาเดช
3. เด็กหญิงสิริมา  เจ็งประเสริฐ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
2. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 1. นายกิตติศักดิ์  แก้ววิเศษ
2. นายณัฐพล  ชูเจริญผล
3. นายธนะพันธุ์  ไชยดวงศรี
 
1. นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย์
2. นางสาวณัฐกนา  จิตรแห่ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูริภัทร  โชคเสริมอุดม
2. เด็กชายอนุสรณ์  กุลวงศ์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนวพล  น้อยอิ่ม
2. เด็กชายเบญจพล  คล้ายอุบล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส