สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงศศิธร  เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นางสาวพรหมพร  รัตนจงกล
 
1. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ภัทรกิตติวรรณ
 
1. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 33 1. นายปรัชญา  ชาวน่าน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวศิริแก้ว  ผกาแดง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชรนัน  โกฎจัน
 
1. นางสาวเสาวภา  กระสังข์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 1. เด็กหญิงจีราพรรณ  ทองจรรยา
 
1. นางสาวเสาวภา  กระสังข์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สีแสด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทวิสา
3. เด็กหญิงโซบา  ชาตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
2. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 19 1. นางสาวญาดา  ยศกำธรกุล
2. นางสาวปัญญาภรณ์  บัวสังข์
3. นางสาวภัทราวดี  อภิวัฒนกาลจน์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปภาวดี  สอนเสนา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  กองกุหลาบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
2. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายยชญ์ธเนศ  เจริญทรัพย์
2. นางสาวรวิสรา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวเสาวภา  กระสังข์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  เอนก
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สระน้ำ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 27 1. นางสาวศศิวิมล  เพชรนิลมณี
 
1. นายพุฒิเศรษฐ์  พุ่มจำเนียร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ติริบาล
2. เด็กหญิงศศิธร  เอี่ยมทอง
3. เด็กหญิงเบญจพร  แสนมาโนช
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สระน้ำ
2. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 6 1. นางสาวณัฐวดี  อินทรวิชัย
2. นางสาวสายธาร  ฐิติพิทักษ์ธรรม
3. นางสาวเบญญาภา  จิตราวัฒน์
 
1. นายพุฒิเศรษฐ์  พุ่มจำเนียร
2. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงโซบา  ชาตรี
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 4 1. นายเจษฎา  จำปาหอม
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชินวัตร  พิลาถ้อย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  โภคทรัพย์
3. เด็กหญิงอพันตรี  มัชมี
 
1. นางสาวณัฐกนา  จิตรแห่ง
2. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 13 1. นางสาวธนภรณ์  พินคงศิริ
2. นายรชต  จูคล้ายหล่อ
3. นางสาวสิริรัตน์  เอื้อสิวะคุณ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
2. นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  สีสังข์
2. เด็กชายนรเศรษฐ์  พิชญปรีชาเดช
3. เด็กหญิงสิริมา  เจ็งประเสริฐ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
2. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 1. นายกิตติศักดิ์  แก้ววิเศษ
2. นายณัฐพล  ชูเจริญผล
3. นายธนะพันธุ์  ไชยดวงศรี
 
1. นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย์
2. นางสาวณัฐกนา  จิตรแห่ง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูริภัทร  โชคเสริมอุดม
2. เด็กชายอนุสรณ์  กุลวงศ์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนวพล  น้อยอิ่ม
2. เด็กชายเบญจพล  คล้ายอุบล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณิชมน  เมฆลอย
2. เด็กหญิงถุงแป้ง  ศรีอาจ
3. เด็กหญิงวัณนิสา  เรืองศร
4. เด็กหญิงศิรินภา  สมุห์สนห์
5. เด็กหญิงสิรภัทร  เชี่ยวชาญ
 
1. นายมนัสวัน  บุญประเสริฐ
2. นายภูริวัจน์  รุณพันธ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนธรณ์  เขมมณี
2. นางสาวพิทยารัรัตน์  ขุมทอง
3. นางสาวมณีรัตน์  แก้วรัตน์
4. นางสาววรรณลักษ์  สุขสำราญ
5. เด็กชายสุทธิดา  หอมทรัพย์
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
2. นายภูริวัจน์  รุณพันธ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 72.65 เงิน 6 1. นางสาวกนกอร  บัวแดง
2. นางสาวกวินนา  เต็นประโคน
3. นายจักรรัฐ  สิริโรจนากร
4. นายณัฐนันท์  จิระพิชาทัต
5. นางสาวธันย์ชนก  จีระออน
6. นางสาวนภัสวรรณ  ไตรยพันธ์
7. นางสาวนัทธ์ชนัน  แสวงศรี
8. นางสาวน้ำฝน  เขียนค้างพลู
9. นายพิพัฒพงษ์  มุติพันดา
10. นางสาวพิมพลอย  ทองลพ
11. นางสาวพิมพิภา  ภาคภูมิ
12. นางสาวภาคินี  บุญมา
13. นายภานุพงศ์  นิจบุญ
14. นายรัชชานนท์  ธูปหอม
15. นายวรากร  ปานทอง
16. นายสาริศ  ยิ่งยงค์
17. นายเทพธาดา  ศรีสนธิ์
18. นางสาวเมธาวี  จารึกกลาง
 
1. นายภูริวัจน์  รุณพันธ์
2. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
3. นายกรรภิรมย์  นพรัตน์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.67 ทอง 8 1. นางสาวกนกรดา  สิทธิจินดา
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงชนิตา  คำเจริญ
2. เด็กชายมานุเชษย์  มงคล
 
1. นางจำเนียร  สิทธิวิชชาภิณโย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 27.4 เข้าร่วม 29 1. นายธนากร  จันทร์คำเรือง
2. นางสาวบวรรัตน์  มาทองมาก
 
1. นางจำเนียร  สิทธิวิชาภิญโญ
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุสุมา  อายุวงศ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ศุภนิมิตอโณทัย
3. เด็กชายนครินทร์  จันทร์มาศ
4. เด็กหญิงนฤมล  จำปาสี
5. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเจริญ
6. เด็กหญิงปภัสรา  ชูปัญญา
7. เด็กหญิงปภาวดี  สอนเสนา
8. เด็กหญิงพัชรนันท์  โกฏวัน
9. เด็กหญิงวรกานต์  ทองปาน
10. เด็กหญิงวรดา  บุญจุ้ย
11. เด็กหญิงวรรณวิษา  วิชัยดิษฐ์
12. เด็กหญิงวรัญญา  คงขุนทด
13. เด็กหญิงสิริกัญญา  มุขขันธ์
14. เด็กหญิงสุภัสสร  โทสวัสดิ์
15. เด็กหญิงอรวสุ  เปรี่ยมโปร่งวิทย์
 
1. นางสาวปภัส  ศึกษาสุวรรณ
2. นายสราวุธ  เชาวน์ไว
3. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐ์ใจ
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายอภิวัฒน์  กองกุหลาบ
2. เด็กหญิงเบญจพร  คุณมี
 
1. นายสราวุธ  เชาว์นไว
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 1. นายชลันธร  ทองอ่อน
2. นายรัตนกรณ์  กมลวาทิน
 
1. นางสาวปภัส  ศึกษาสุวรรณ
2. นายสราวุธ  เชาว์นไว
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายธานินทร์  แสงราม
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงแป้ง  รอดสอนดี
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนิลตรา  แป้นน้อย
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายวิพุทธ  พิมพ์สะเดาะ
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นายธนายุทธ  เกยูรวณิชย์
2. นายสรศักดิ์  ศรีครซ้าย
3. นายสุรเชษฐ์  จีวรกุลนนท์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
2. นายอภิชัย  ปัสเสน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.67 ทอง 4 1. นางสาวสายธาร  ฐิติพิทักษ์ธรรม
 
1. นายอภิรัตน์  นาครัตน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวปวันรัตน์  ลายทอง
 
1. นายอภิรัตน์  นาครัตน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
2. นายธนากร  จันทร์คำเรือง
3. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
4. นายพิพัฒน์พงษ์  มุติพันดา
5. นายศุภกิจ  มะลิชู
6. นายสาริน  ศักดิ์ศรีทรงภพ
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
2. นายอภิชัย  ปัสเสน
3. นายศรนรินทร์  ชินบุตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายศุภชัย  พันชารี
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สีแสด
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิฑาภรณ์  รวางจันทร์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศิรินภา  สมุห์สนธ์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 10 1. เด็กหญิงณิชมน  เมฆลอย
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 13 1. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 6 1. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายกบินทร์  กุลกิจก่อสวัสดิ์
2. นายณัฐกมล  ฉิมจินดา
3. นายณัฐวุฒิ  ศูนย์ดำ
4. นายพิพัฒน์พงษ์  มุติพันดา
5. นายภูมินทร์  ทองน้อย
6. นายอภิชน  มะลิวงษ์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
2. นายอภิชัย  ปัสเสน
3. นายศรนรินทร์  ชินบุตร
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.67 เงิน 4 1. นายจักรรัฐ  สิริโรจนากร
2. นางสาวจีราพรรณ  ทองจรรยา
3. นายชลันธร  ทองอ่อน
4. นายณัฐพล  นาสุข
5. นางสาวนัทธ์ชนัน  แสวงศรี
6. นางสาวพิมพิภา  ภาคภูมิ
7. นางสาวภาวนียา  แซ่เจี่ย
8. นางสาวรวิสรา  บุญเพ็ง
9. นายสาริศ  ยิ่งยศ
10. นางสาวเพ็ญลดา  กลับศรี
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปริมประภา  มีนุชนารถ
 
1. นางจิตตานันท์  ภาคพากร
 
55 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิรนันท์  โยธาจันทร์
2. นางสาวพัชรินทร์  จันทร์หอม
3. นายภัคพงษ์  จิรารัตน์
4. นางสาวรวิสรา  บุญเพ็ง
5. นางสาวเจนจิรา  ศรีนิเวศน์
 
1. นางจิตตานันท์  ภาคพากร
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  มุทุกันต์
2. เด็กชายสุกนต์ธี  ไทยใหม่
3. เด็กชายเอกวิทย์  ว่องเชาว์นิมิต
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวกวินนา  เต็นประโคน
2. นางสาวณัฐวิภา  สมบูรณ์
3. นางสาวปณิตา  ต่างทอง
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงชนานุช  นาทสีทา
3. เด็กชายเทียนทวี  แซ่เซียว
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญา  เล็กสถิน
2. นางสาวพิมพ์สุภา  สุวัณะสิริ
3. นางสาวอัจฉรา   อินทร์คุ้มวงศ์
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปิยวิไลวรรณ
2. เด็กชายอดิรุจ  ปึงเศรษฐกูล
 
1. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข
2. นางสาวชุตินันท์  พ่วงขาว
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรวรรณ  ปอยเดช
2. นายเจษฎา  จำปาหอม
 
1. นางสาวชุตินันท์  พ่วงขาว
2. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิรุชา  มากเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
3. เด็กหญิงโซบา  ชาตรี
 
1. นางสาวจุฑารัสส์  วีระประภพ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 7 1. นางสาวปภัสรา  ไชยดวงศรี
2. นายปรัชญา  ไทยวงษ์
3. นางสาวอรทัย  มาหิดุล
 
1. นางสาวจุฑารัสส์  วีระประภพ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวปณิตา  ต่างทอง
2. นางสาวสุภัสสรา  ชะรินรัมย์
3. นางสาวเพ็ญลดา  กลับศรี
 
1. นางสาวจุฑารัสส์  วีระประภพ