สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ภัทรกิตติวรรณ
 
1. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 33 1. นายปรัชญา  ชาวน่าน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวศิริแก้ว  ผกาแดง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชรนัน  โกฎจัน
 
1. นางสาวเสาวภา  กระสังข์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 19 1. นางสาวญาดา  ยศกำธรกุล
2. นางสาวปัญญาภรณ์  บัวสังข์
3. นางสาวภัทราวดี  อภิวัฒนกาลจน์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปภาวดี  สอนเสนา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  กองกุหลาบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
2. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายยชญ์ธเนศ  เจริญทรัพย์
2. นางสาวรวิสรา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวเสาวภา  กระสังข์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  เอนก
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สระน้ำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 27 1. นางสาวศศิวิมล  เพชรนิลมณี
 
1. นายพุฒิเศรษฐ์  พุ่มจำเนียร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงโซบา  ชาตรี
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 4 1. นายเจษฎา  จำปาหอม
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชินวัตร  พิลาถ้อย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  โภคทรัพย์
3. เด็กหญิงอพันตรี  มัชมี
 
1. นางสาวณัฐกนา  จิตรแห่ง
2. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 13 1. นางสาวธนภรณ์  พินคงศิริ
2. นายรชต  จูคล้ายหล่อ
3. นางสาวสิริรัตน์  เอื้อสิวะคุณ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
2. นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูริภัทร  โชคเสริมอุดม
2. เด็กชายอนุสรณ์  กุลวงศ์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนวพล  น้อยอิ่ม
2. เด็กชายเบญจพล  คล้ายอุบล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 27.4 เข้าร่วม 29 1. นายธนากร  จันทร์คำเรือง
2. นางสาวบวรรัตน์  มาทองมาก
 
1. นางจำเนียร  สิทธิวิชาภิญโญ
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 1. นายชลันธร  ทองอ่อน
2. นายรัตนกรณ์  กมลวาทิน
 
1. นางสาวปภัส  ศึกษาสุวรรณ
2. นายสราวุธ  เชาว์นไว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนิลตรา  แป้นน้อย
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายวิพุทธ  พิมพ์สะเดาะ
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศิรินภา  สมุห์สนธ์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปิยวิไลวรรณ
2. เด็กชายอดิรุจ  ปึงเศรษฐกูล
 
1. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข
2. นางสาวชุตินันท์  พ่วงขาว