สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สีแสด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทวิสา
3. เด็กหญิงโซบา  ชาตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
2. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ติริบาล
2. เด็กหญิงศศิธร  เอี่ยมทอง
3. เด็กหญิงเบญจพร  แสนมาโนช
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สระน้ำ
2. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายอภิวัฒน์  กองกุหลาบ
2. เด็กหญิงเบญจพร  คุณมี
 
1. นายสราวุธ  เชาว์นไว
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายธานินทร์  แสงราม
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงแป้ง  รอดสอนดี
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นายธนายุทธ  เกยูรวณิชย์
2. นายสรศักดิ์  ศรีครซ้าย
3. นายสุรเชษฐ์  จีวรกุลนนท์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
2. นายอภิชัย  ปัสเสน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สีแสด
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวกวินนา  เต็นประโคน
2. นางสาวณัฐวิภา  สมบูรณ์
3. นางสาวปณิตา  ต่างทอง
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด