สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงศศิธร  เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นางสาวพรหมพร  รัตนจงกล
 
1. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 1. เด็กหญิงจีราพรรณ  ทองจรรยา
 
1. นางสาวเสาวภา  กระสังข์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 6 1. นางสาวณัฐวดี  อินทรวิชัย
2. นางสาวสายธาร  ฐิติพิทักษ์ธรรม
3. นางสาวเบญญาภา  จิตราวัฒน์
 
1. นายพุฒิเศรษฐ์  พุ่มจำเนียร
2. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 1. นายกิตติศักดิ์  แก้ววิเศษ
2. นายณัฐพล  ชูเจริญผล
3. นายธนะพันธุ์  ไชยดวงศรี
 
1. นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย์
2. นางสาวณัฐกนา  จิตรแห่ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 72.65 เงิน 6 1. นางสาวกนกอร  บัวแดง
2. นางสาวกวินนา  เต็นประโคน
3. นายจักรรัฐ  สิริโรจนากร
4. นายณัฐนันท์  จิระพิชาทัต
5. นางสาวธันย์ชนก  จีระออน
6. นางสาวนภัสวรรณ  ไตรยพันธ์
7. นางสาวนัทธ์ชนัน  แสวงศรี
8. นางสาวน้ำฝน  เขียนค้างพลู
9. นายพิพัฒพงษ์  มุติพันดา
10. นางสาวพิมพลอย  ทองลพ
11. นางสาวพิมพิภา  ภาคภูมิ
12. นางสาวภาคินี  บุญมา
13. นายภานุพงศ์  นิจบุญ
14. นายรัชชานนท์  ธูปหอม
15. นายวรากร  ปานทอง
16. นายสาริศ  ยิ่งยงค์
17. นายเทพธาดา  ศรีสนธิ์
18. นางสาวเมธาวี  จารึกกลาง
 
1. นายภูริวัจน์  รุณพันธ์
2. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
3. นายกรรภิรมย์  นพรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงชนิตา  คำเจริญ
2. เด็กชายมานุเชษย์  มงคล
 
1. นางจำเนียร  สิทธิวิชชาภิณโย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวปวันรัตน์  ลายทอง
 
1. นายอภิรัตน์  นาครัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
2. นายธนากร  จันทร์คำเรือง
3. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
4. นายพิพัฒน์พงษ์  มุติพันดา
5. นายศุภกิจ  มะลิชู
6. นายสาริน  ศักดิ์ศรีทรงภพ
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
2. นายอภิชัย  ปัสเสน
3. นายศรนรินทร์  ชินบุตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 10 1. เด็กหญิงณิชมน  เมฆลอย
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 13 1. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.67 เงิน 4 1. นายจักรรัฐ  สิริโรจนากร
2. นางสาวจีราพรรณ  ทองจรรยา
3. นายชลันธร  ทองอ่อน
4. นายณัฐพล  นาสุข
5. นางสาวนัทธ์ชนัน  แสวงศรี
6. นางสาวพิมพิภา  ภาคภูมิ
7. นางสาวภาวนียา  แซ่เจี่ย
8. นางสาวรวิสรา  บุญเพ็ง
9. นายสาริศ  ยิ่งยศ
10. นางสาวเพ็ญลดา  กลับศรี
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  มุทุกันต์
2. เด็กชายสุกนต์ธี  ไทยใหม่
3. เด็กชายเอกวิทย์  ว่องเชาว์นิมิต
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด