สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  สีสังข์
2. เด็กชายนรเศรษฐ์  พิชญปรีชาเดช
3. เด็กหญิงสิริมา  เจ็งประเสริฐ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
2. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.67 ทอง 8 1. นางสาวกนกรดา  สิทธิจินดา
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุสุมา  อายุวงศ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ศุภนิมิตอโณทัย
3. เด็กชายนครินทร์  จันทร์มาศ
4. เด็กหญิงนฤมล  จำปาสี
5. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเจริญ
6. เด็กหญิงปภัสรา  ชูปัญญา
7. เด็กหญิงปภาวดี  สอนเสนา
8. เด็กหญิงพัชรนันท์  โกฏวัน
9. เด็กหญิงวรกานต์  ทองปาน
10. เด็กหญิงวรดา  บุญจุ้ย
11. เด็กหญิงวรรณวิษา  วิชัยดิษฐ์
12. เด็กหญิงวรัญญา  คงขุนทด
13. เด็กหญิงสิริกัญญา  มุขขันธ์
14. เด็กหญิงสุภัสสร  โทสวัสดิ์
15. เด็กหญิงอรวสุ  เปรี่ยมโปร่งวิทย์
 
1. นางสาวปภัส  ศึกษาสุวรรณ
2. นายสราวุธ  เชาวน์ไว
3. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐ์ใจ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.67 ทอง 4 1. นางสาวสายธาร  ฐิติพิทักษ์ธรรม
 
1. นายอภิรัตน์  นาครัตน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายศุภชัย  พันชารี
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 6 1. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงชนานุช  นาทสีทา
3. เด็กชายเทียนทวี  แซ่เซียว
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรวรรณ  ปอยเดช
2. นายเจษฎา  จำปาหอม
 
1. นางสาวชุตินันท์  พ่วงขาว
2. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิรุชา  มากเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
3. เด็กหญิงโซบา  ชาตรี
 
1. นางสาวจุฑารัสส์  วีระประภพ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 7 1. นางสาวปภัสรา  ไชยดวงศรี
2. นายปรัชญา  ไทยวงษ์
3. นางสาวอรทัย  มาหิดุล
 
1. นางสาวจุฑารัสส์  วีระประภพ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวปณิตา  ต่างทอง
2. นางสาวสุภัสสรา  ชะรินรัมย์
3. นางสาวเพ็ญลดา  กลับศรี
 
1. นางสาวจุฑารัสส์  วีระประภพ