สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปลื้มมาก
 
1. นางสาวธนภรณ์  ใจยงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปิยฉัตร  พรมพันธ์
 
1. นางสาววรรณวรี  วันชุ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิศาชล  รักเมือง
 
1. นางจันทวรรณ  อำไพ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงชนกสุดา  หาบุญมี
2. เด็กหญิงฐิติยา  สมเภท
3. เด็กหญิงณัฐธิพร  ทัพช้าง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สมขาว
2. นายเจษฎา  จันทร์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 1. นายคณิน  แสงสุวรรณ
2. นายพีรพัฒน์  พุ่มกล้าหาญ
3. นายอดุลย์  ผิวงาม
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สมขาว
2. นายเจษฎา  จันทร์ทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรรณิกา  ธุสาวุฒิ
2. เด็กหญิงไอยเรศ  ไกรวิสุทธิ์ทรัพย์
 
1. นางจันทวรรณ  อำไพ
2. นางสาววรรณวรี  วันชุ่ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกันภัทร  แย้มสำรวล
2. นายสุขสินชัย  สมพร
 
1. นางจันทวรรณ  อำไพ
2. นางสาววรรณวรี  วันชุ่ม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวิชิตา  ชำนิพงษ์
 
1. นางสาวอารีย์  ลี้อุดม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคณาธิป  กลักแก้ว
2. เด็กหญิงรณดา  แย้มถนอม
 
1. นางสาวอุมาพร  วัฒนา
2. นายรังสิมันตุ์  ศิริเลิศพิพัฒนกุล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 1. นายสหรัฐ  วาสิกศิริ
2. นายอดุลย์  ผิวงาม
 
1. นางสาวอุมาพร  วัฒนา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัฐถภูมิ  ทองทิม
 
1. นางสาวธิติมา  ขันตรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 7 1. นายก่อลาภ  ถิรธนบูรณ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  จิตตภิรัต
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชลิตา  ชำนิพงษ์
2. เด็กหญิงอารียา  สัญชัย
3. เด็กหญิงไอยเรศ  ไกรวิสุทธิ์ทรัพย์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ภู่ทอง
2. นางสาววนิดา  สำรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 25 1. นางสาวจิรารัตน์  อาษาเหลา
2. นางสาวอริสา  แจ้งวงษ์
3. นางสาวเกศกนก  ไชยศิริ
 
1. นางสาวยิ่งนรา  พวกขุนทด
2. นางสาวธิพาภรณ์  มีสังข์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 7.03 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนพร  เดชจำเริญ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สง่างาม
 
1. นางสาวธิพาภรณ์  มีสังข์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกุศล  ชารีบูรณ์
2. เด็กชายธนภูมิ  แซ่ลิ้ว
 
1. นางสาวน้ำค้าง  เพ็งจันทร์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชัยวุธ  ทองวิวัฒน์
2. เด็กชายอัศราวุธ  กะจะนอก
 
1. นางรัตนา่  เกิดช้าง
2. นายนัฏฐนนท์  พัฒนวงศา