สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลิตา  ชำนิพงษ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คุณพันธ์ุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวทิพานัน  ดาหา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สมขาว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 61 ทองแดง 22 1. นางสาวศุทธินี  พิลนนท์
 
1. นางสาวฐิดารัตน์  ปานพรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงเกตุวดี  ไพรินทร์รัตน์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันดา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  ทัพซ้าย
2. เด็กหญิงวิชิตา  ชำนิพงษ์
3. เด็กชายเทวราช  รัตนกำเนิด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มั่งมี
2. นางสาวสุภัสวรรณ  มีสติ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 9 1. นายชินวัตร  เรือนแสง
2. นายประนัตพร  น้ำเงิน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มั่งมี
2. นางสาวน้ำค้าง  เพ็งจันทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันธวัฒน์   เกิดสนธิ์
2. นายมนตรี  สินหนัง
3. นายอานนท์  ไกรเพ็ชร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มั่งมี
2. นางสาวน้ำค้าง  เพ็งแจ่ม
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  ทัพซ้าย
2. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วกำพล
 
1. นางรัตนา  ศรีรุ่งนภาพร
2. นางณิชาภา  เปรมโพธิ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายกฤติน  เลิศเดชาเสวกชัย
2. นายบริบูรณ์  ยอดสมสวย
 
1. นางพนอจิตร  ศิริพล
2. นางณิชาภา  เปรมโพธิ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 9 1. นางสาวสิลารัตน์  ประสารศิลป์
2. นางสาวสุทาทิพย์  คะสา
3. นางสาวสุภาภรณ์  พาลเสือ
 
1. นางรัตนา่  เกิดช้าง
2. นายบพิตร  ชูพยุง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 17 1. นางสาวธนภรณ์  บำรุงพากย์
2. นายพีรพัฒน์  พุ่มกล้าหาญ
 
1. นายบพิตร  ชูพยุง
2. นายรัตนา  เกิดช้าง