สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นายอดิศักดิ์  ศรีโมรา
 
1. นางจันทวรรณ  อำไพ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปลื้มมาก
 
1. นางสาวสาวิตรี  สุพัฒน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง 4 1. นางสาว สรยา  ทรัพย์แก้ว
2. นายปฐวี  ภู่ทอง
 
1. นายธนัท  อู๊ดน้อย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิรินารถ  นาคพริ้ง
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริรัตน์  กรกมลสรไกร
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82.02 ทอง 12 1. นางสาวพรรณพัชร  พรมมะโน
 
1. นายชัยชยพล  ใจแช่มชื่นมากยิ่ง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เผ่าผม
2. เด็กหญิงฐิติญา  สมเภท
 
1. นางรัตนา่  เกิดช้าง
2. นางสาวสุภาพร  เชิงชม