สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงเพชรลดา  เจริญสุข
 
1. นางหรรษา  สุทธิศักดิ์นาวิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงวันชนก  ขำวงษ์
 
1. นางหรรษา  สุทธิศักดิ์นาวิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ม่วงมณี
2. เด็กหญิงปราณี  เป้าประยูร
 
1. นางหรรษา  สุทธิศักดิ์นาวิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงประกายรัตน์  สุขรัตน์ฤทธิ์
2. เด็กชายอดิเทพ  เหล่าคนทา
3. เด็กหญิงอัญชลี  เสถียรคช
 
1. นายภิภพ  ฉิมพาลี
2. นางสาวศศิธร  ทองนวล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 18 1. นายกอล์ฟ  สุขสถิตย์
2. นางสาวนริศรา  ไอยลา
3. นางสาวศรัญญา  ศิริภิรมย์
 
1. นายภีมนัทธ์  พลเสน
2. นายภิภพ  ฉิมทาลี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวกกกร  คุณะวัฒนาสกุล
2. นางสาวนภัสวรรณ  บุตรสวน
3. นางสาวมิตรสินี  สว่างแสง
4. นางสาวสุชญา  วาทะสิทธิ์
5. นางสาวเจนจิรา  อุทัย
 
1. นายอนุชา  คูณสุข
2. นายสราวุฒิ  พัฒรากุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนกร  อินตาแสง
2. นายธนากร  บริสุทธิ์
3. นายวีรยุทธ  โตวิจิตร
4. นายวุฒินันท์  โตครสขึง
5. นางสาวอินทิรา  สิงห์ครุธ
 
1. นางสาวประภัสสร  จันทร์แดง
2. นายอนุชา  คูณสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.92 เงิน 4 1. นายกรีฑาพล  สีทองสุข
2. นางสาวกลอยใจ  สระแก้ว
3. นางสาวกุลนิภา  ภูมิผักแว่น
4. นางสาวคนึงนิตย์  ขำวงษ์
5. นายณัฐดนัย  บุญรอด
6. นายทินภัทร  จุ้ยศิริ
7. นางสาวนันทพร  ดอกสวย.
8. นางสาวนิรชา  จุปะมะตัง
9. นางสาวปรียาภรณ์  รัศมี
10. นางสาวปวีณา  ทองไพฑูรย์
11. นายพัทธนันท์  เมณฑ์กูล
12. นายพัลลพ  พรมมี
13. นางสาวมรกต  เอมใจ
14. นางสาววาทินี  จุอุบล
15. นางสาววิไลวรรณ  ดอกยี่สุ่น
16. นางสาวศกลวรรณ  ภิรมย์คช
17. นางสาวสุดารัตน์  แซ่อั้ง
18. นางสาวสุธาสินี  ใบกนทา
19. นางสาวอัจฉรา  จันทร์ปอดแป้ด
20. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำรัตน์
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวสุนิษา  โพธิ์ชนะ
3. นายนฤเบศธ์  พิมศร
4. นายอนุชา  คูณสุข
5. นางสาวประภัสสร  จันทร์แดง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงนภาพร  ปองไป
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐพร  อินทร์ธรรม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหลืองประสิทธฺ์
 
1. นางสาวสุนิษา  โพธิ์ชนะ
2. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 16 1. นางสาวชนนิกานต์  ฤกษ์วิทูรกุล
2. นายณัธฏกร  ปองสุข
 
1. นางสาวสุนิษา  โพธิ์ชนะ
2. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรีฑาพล  สีทองสุข
2. นางสาวกลอยใจ  สระแก้ว
3. นางสาวกุลนิภา  ภูมิผักแว่น
4. นางสาวชนนิกานต์  ฤกษ์วิฑูรกุล
5. นายทินภัทร  จุ้ยศิริ
6. นางสาวนันทพร  ดอกสวย
7. นางสาวนิรชา  จุปะมะตัง
8. นางสาวปวีณา  ทองไพฑูรย์
9. นายพัทธนันท์  เมณฑ์กูล
10. นางสาวมรกต  เอมใจ
11. นางสาววิไลวรรณ  ดอกยี่สุ่น
12. นางสาวศกลวรรณ  ภิรมย์คช
13. นางสาวสุธาสินี  ใบกนทา
14. นางสาวอัจฉรา  จันทร์ป้อดแป้ด
15. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำรัตน์
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นางสาวนันทิภา  แซ่อึ้ง
3. นายวรนันท์  วัฒนจินดา
4. นางสาวมนัสสา  เสียดสูงเนิน
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. นายจิรวัฒน์  สายทอง
2. เด็กหญิงปราณี  เป้าประยูร
 
1. นายวรนันท์  วัฒนจินดา
2. นางสาวนันทิภา  แซ่อึ้ง
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นางสาวตุลยาณี  ทาคำมา
2. นายธนากร  บริสุทธิ์
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นางสาวมนัสสา  เสียดสูงเนิน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 20 1. นายวรุฒน์  สอาดศรี
 
1. นางสาวพรรณธร  โภคสุวรรณ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณหทัย  ผาสุก
 
1. นางสาวพรรณธร  โภคสุวรรณ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 19 1. นายอนุวัฒน์  แก้วด่านกลาง
 
1. นางสาวพรรณธร  โภคสุวรรณ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บังเกิด
 
1. นางสาวพรรณธร  โภคสุวรรณ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายเอกภพ  บุญปริก
 
1. นางสาวพรรณธร  โภคสุวรรณ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรศร
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 10 1. นางสาวปนัทชญา  จุอุบล
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรศร
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 1. นางสาวปนัทชญา  จุอุบล
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 6 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 5 1. นางสาวมนฤดี  หลำจำนงค์
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวกาญจนา  เอกคณิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.3 เงิน 7 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรศร
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา  เอกคณิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพันธ์  พันธ์ประสิทธฺ์กิจ
2. เด็กชายธนพล  ฉิมอยู่
3. เด็กหญิงนริศรา  มลาตรี
4. เด็กหญิงปรีชญา  คำบุตร
5. เด็กชายภาคภูมิ  ฮะแสวง
6. เด็กหญิงวันชนก  จำวงษ์
7. เด็กหญิงศิริทรา  รุ่งโรจน์รัศมี
8. เด็กชายสุวัชชัย  พิณเพียบ
 
1. นางสาวอนุตรา  โปรังษี
2. นางสาวบุษราภรณ์  ไชยขันธ์
3. นางสาวประภาพร  สวนดี
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวชลดา  ชูวงษ์
2. นางสาวปิยฉัตร  หมายเจริญ
3. นางสาวพนิตตา  เวชดี
4. นางสาวรัตนาภรณ์  แซ่โซ้ง
5. นางสาวอภิสรา  สารสิทธิ์
6. นางสาวเจนจิรา  อุทัย
 
1. นางสาวอนุตรา  โปรังษี
2. นางสาวบุษราภรณ์  ไชยขันธ์
3. นางสาวประภาพร  สวนดี
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายสิทธิชัย  ศิวาภรณ์
2. เด็กชายอธิพันธ์  คงปาน
 
1. นางสาวศรัญญา  ทองดี
2. นายอภิชัย  แดงเหลือบ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 16 1. นายพชร  มีวงศ์อุโฆษ
2. นายภูมิพัฒน์  ภูตะเวช
 
1. นางทิพา  ตวงสุวรรณ
2. นางศรัญญา  ทองดี
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกลอยใจ  สระแก้ว
2. นายทินภัทร  จุ้ยศิริ
 
1. นางทิพา  ตวงสุวรรณ
2. นางศรัญญา  ทองดี
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นายพชร  มีวงศ์อุโฆษ
2. นายภูมิพัฒน์  ภูตะเวช
 
1. นางทิพา  ตวงสุวรรณ
2. นางศรัญญา  ทองดี