สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ม่วงมณี
2. เด็กหญิงปราณี  เป้าประยูร
 
1. นางหรรษา  สุทธิศักดิ์นาวิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงประกายรัตน์  สุขรัตน์ฤทธิ์
2. เด็กชายอดิเทพ  เหล่าคนทา
3. เด็กหญิงอัญชลี  เสถียรคช
 
1. นายภิภพ  ฉิมพาลี
2. นางสาวศศิธร  ทองนวล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 18 1. นายกอล์ฟ  สุขสถิตย์
2. นางสาวนริศรา  ไอยลา
3. นางสาวศรัญญา  ศิริภิรมย์
 
1. นายภีมนัทธ์  พลเสน
2. นายภิภพ  ฉิมทาลี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นางสาวตุลยาณี  ทาคำมา
2. นายธนากร  บริสุทธิ์
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นางสาวมนัสสา  เสียดสูงเนิน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 20 1. นายวรุฒน์  สอาดศรี
 
1. นางสาวพรรณธร  โภคสุวรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 19 1. นายอนุวัฒน์  แก้วด่านกลาง
 
1. นางสาวพรรณธร  โภคสุวรรณ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกลอยใจ  สระแก้ว
2. นายทินภัทร  จุ้ยศิริ
 
1. นางทิพา  ตวงสุวรรณ
2. นางศรัญญา  ทองดี