สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 16 1. นางสาวชนนิกานต์  ฤกษ์วิทูรกุล
2. นายณัธฏกร  ปองสุข
 
1. นางสาวสุนิษา  โพธิ์ชนะ
2. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. นายจิรวัฒน์  สายทอง
2. เด็กหญิงปราณี  เป้าประยูร
 
1. นายวรนันท์  วัฒนจินดา
2. นางสาวนันทิภา  แซ่อึ้ง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณหทัย  ผาสุก
 
1. นางสาวพรรณธร  โภคสุวรรณ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บังเกิด
 
1. นางสาวพรรณธร  โภคสุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายเอกภพ  บุญปริก
 
1. นางสาวพรรณธร  โภคสุวรรณ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 6 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 5 1. นางสาวมนฤดี  หลำจำนงค์
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวชลดา  ชูวงษ์
2. นางสาวปิยฉัตร  หมายเจริญ
3. นางสาวพนิตตา  เวชดี
4. นางสาวรัตนาภรณ์  แซ่โซ้ง
5. นางสาวอภิสรา  สารสิทธิ์
6. นางสาวเจนจิรา  อุทัย
 
1. นางสาวอนุตรา  โปรังษี
2. นางสาวบุษราภรณ์  ไชยขันธ์
3. นางสาวประภาพร  สวนดี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายสิทธิชัย  ศิวาภรณ์
2. เด็กชายอธิพันธ์  คงปาน
 
1. นางสาวศรัญญา  ทองดี
2. นายอภิชัย  แดงเหลือบ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 16 1. นายพชร  มีวงศ์อุโฆษ
2. นายภูมิพัฒน์  ภูตะเวช
 
1. นางทิพา  ตวงสุวรรณ
2. นางศรัญญา  ทองดี