สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงเพชรลดา  เจริญสุข
 
1. นางหรรษา  สุทธิศักดิ์นาวิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวกกกร  คุณะวัฒนาสกุล
2. นางสาวนภัสวรรณ  บุตรสวน
3. นางสาวมิตรสินี  สว่างแสง
4. นางสาวสุชญา  วาทะสิทธิ์
5. นางสาวเจนจิรา  อุทัย
 
1. นายอนุชา  คูณสุข
2. นายสราวุฒิ  พัฒรากุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.92 เงิน 4 1. นายกรีฑาพล  สีทองสุข
2. นางสาวกลอยใจ  สระแก้ว
3. นางสาวกุลนิภา  ภูมิผักแว่น
4. นางสาวคนึงนิตย์  ขำวงษ์
5. นายณัฐดนัย  บุญรอด
6. นายทินภัทร  จุ้ยศิริ
7. นางสาวนันทพร  ดอกสวย.
8. นางสาวนิรชา  จุปะมะตัง
9. นางสาวปรียาภรณ์  รัศมี
10. นางสาวปวีณา  ทองไพฑูรย์
11. นายพัทธนันท์  เมณฑ์กูล
12. นายพัลลพ  พรมมี
13. นางสาวมรกต  เอมใจ
14. นางสาววาทินี  จุอุบล
15. นางสาววิไลวรรณ  ดอกยี่สุ่น
16. นางสาวศกลวรรณ  ภิรมย์คช
17. นางสาวสุดารัตน์  แซ่อั้ง
18. นางสาวสุธาสินี  ใบกนทา
19. นางสาวอัจฉรา  จันทร์ปอดแป้ด
20. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำรัตน์
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวสุนิษา  โพธิ์ชนะ
3. นายนฤเบศธ์  พิมศร
4. นายอนุชา  คูณสุข
5. นางสาวประภัสสร  จันทร์แดง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรศร
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 10 1. นางสาวปนัทชญา  จุอุบล
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรศร
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 1. นางสาวปนัทชญา  จุอุบล
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวกาญจนา  เอกคณิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.3 เงิน 7 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพันธ์  พันธ์ประสิทธฺ์กิจ
2. เด็กชายธนพล  ฉิมอยู่
3. เด็กหญิงนริศรา  มลาตรี
4. เด็กหญิงปรีชญา  คำบุตร
5. เด็กชายภาคภูมิ  ฮะแสวง
6. เด็กหญิงวันชนก  จำวงษ์
7. เด็กหญิงศิริทรา  รุ่งโรจน์รัศมี
8. เด็กชายสุวัชชัย  พิณเพียบ
 
1. นางสาวอนุตรา  โปรังษี
2. นางสาวบุษราภรณ์  ไชยขันธ์
3. นางสาวประภาพร  สวนดี