สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงวันชนก  ขำวงษ์
 
1. นางหรรษา  สุทธิศักดิ์นาวิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงนภาพร  ปองไป
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐพร  อินทร์ธรรม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหลืองประสิทธฺ์
 
1. นางสาวสุนิษา  โพธิ์ชนะ
2. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรีฑาพล  สีทองสุข
2. นางสาวกลอยใจ  สระแก้ว
3. นางสาวกุลนิภา  ภูมิผักแว่น
4. นางสาวชนนิกานต์  ฤกษ์วิฑูรกุล
5. นายทินภัทร  จุ้ยศิริ
6. นางสาวนันทพร  ดอกสวย
7. นางสาวนิรชา  จุปะมะตัง
8. นางสาวปวีณา  ทองไพฑูรย์
9. นายพัทธนันท์  เมณฑ์กูล
10. นางสาวมรกต  เอมใจ
11. นางสาววิไลวรรณ  ดอกยี่สุ่น
12. นางสาวศกลวรรณ  ภิรมย์คช
13. นางสาวสุธาสินี  ใบกนทา
14. นางสาวอัจฉรา  จันทร์ป้อดแป้ด
15. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำรัตน์
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นางสาวนันทิภา  แซ่อึ้ง
3. นายวรนันท์  วัฒนจินดา
4. นางสาวมนัสสา  เสียดสูงเนิน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรศร
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา  เอกคณิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นายพชร  มีวงศ์อุโฆษ
2. นายภูมิพัฒน์  ภูตะเวช
 
1. นางทิพา  ตวงสุวรรณ
2. นางศรัญญา  ทองดี