สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 1. นายชลสิทธิ์  พรหมพินิจ
 
1. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 25 1. เด็กชายอนันยช  ประภากร
 
1. นายอนุสรณ์  กะดามัน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายณฐกร  อินตะกูล
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 5 1. นายฉัตรชัย  ยังทน
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกษิดิศ  ธรรมมัญญู
2. นายณัฐดนัย  สุดจรรยา
3. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
4. นายพงศกร  สุภาษิต
5. เด็กชายพงศธร  สุขสุด
6. นายพิเชษฐ์  วันทสิงห์
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  ม่วงพลับ
8. นายภูวเดช  ถนอมพลกรัง
9. นายมัญจา  ทับโชติ
 
1. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธนกฤต  สุมลวรรณ์
 
1. นายอนันต์  เต็มอนุภาพกุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพงศ์ศิริ  อติพญากุล
 
1. นายอนันต์  เต็มอนุภาพกุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤช  กุลรกัมพุสิริ
2. นายทรงชัย  สิทธิราช
3. นายธราเทพ  บัวชัย
4. นายปกรณ์  ศรีไกรสุก
5. นายภัทรดนัย  ปานาลาด
 
1. นายอนันต์  เต็มอนุภาพกุล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุรสิทธิ์  สมศักดิ์
2. นายเมธา  ขาววงศ์
 
1. นายอนันต์  เต็มอนุภาพกุล
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายธนกฤต  เลิศพงศ์อารยะ
2. นายสิทธิพล  จำปาเทศ
 
1. นางสาวสุปราณี  ออกช่อ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 21 1. นายภาคิน  แก้วจุนันท์
2. นายเตชิต  กัวสกุล
 
1. นางสาวสุปราณี  ออกช่อ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธราเทพ  บัวชัย
2. นายปกรณ์  ศรีไกรสุก
3. นายภัทรดนัย  ปานาลาด
 
1. นางสุพัตรา  เย็นเกล้ากุล
2. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์