สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกษิดิศ  ธรรมมัญญู
2. นายณัฐดนัย  สุดจรรยา
3. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
4. นายพงศกร  สุภาษิต
5. เด็กชายพงศธร  สุขสุด
6. นายพิเชษฐ์  วันทสิงห์
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  ม่วงพลับ
8. นายภูวเดช  ถนอมพลกรัง
9. นายมัญจา  ทับโชติ
 
1. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายธนกฤต  เลิศพงศ์อารยะ
2. นายสิทธิพล  จำปาเทศ
 
1. นางสาวสุปราณี  ออกช่อ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธราเทพ  บัวชัย
2. นายปกรณ์  ศรีไกรสุก
3. นายภัทรดนัย  ปานาลาด
 
1. นางสุพัตรา  เย็นเกล้ากุล
2. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์