สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันทะมาลัย
 
1. นางสุภาพ  ทองหงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 19 1. นายฐานันดร  ทัพหิรัญ
 
1. นางธารทิพย์  พวงสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอรปรียา  สนธิ
 
1. นางสุภาพ  ทองหงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นางสาวศิรินทรา  นาดอนดู่
 
1. นางสุภาพ  ทองหงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กชายสุขเกษม  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสุภาพ  ทองหงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 23 1. นางสาวเมธินี  ชงัดเวช
 
1. นางธารทิพย์  พวงสุข
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71.02 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอชิรวิชย์  นาคมั่น
2. เด็กชายโชติวัฒน์  บานเย็น
 
1. นายวิฑูรย์    แสนบุดดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54.77 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายจักรพรรดิ์   สาครเจริญ
2. เด็กชายชลนที  พุทธา
 
1. นายวิศวะ  ผลกอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 8 1. เด็กชายฉัตรมงคล  รวมทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงลลิตา   อุไรเรืองเดช
 
1. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
2. นางสาวสุพรรษา  บางท่าไม้
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.8 เงิน 16 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองสัมฤทธิ์
2. นายสิริวัฒน์  เชื้อวงษ์
 
1. นางครูนฤมล  เฟื่องอักษร
2. นางสาวสุมาลี  สันทัด
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงไอลิน  นามประมา
 
1. นางสุธีพร  ศิริลักษณ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่โล้ว
2. เด็กหญิงนาริยา  คำแคล้ว
3. เด็กหญิงวราลี  เปล่งเพ็ชร
 
1. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนวรัตน์  ลุงออ
2. นางสาววีนัท  จันทบูรณ์
3. นางสาวิอัจฉรา  แก้วบุษบา
 
1. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวริศา  ตะเหลบ
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สารสังข์
3. เด็กหญิงปิ่นไพร  ยอดบัว
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวลัยภรณ์  วรโพด
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทรายแดง
3. เด็กหญิงอริสา  คารทอง
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร