สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 23 1. นางสาวเมธินี  ชงัดเวช
 
1. นางธารทิพย์  พวงสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71.02 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอชิรวิชย์  นาคมั่น
2. เด็กชายโชติวัฒน์  บานเย็น
 
1. นายวิฑูรย์    แสนบุดดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.8 เงิน 16 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองสัมฤทธิ์
2. นายสิริวัฒน์  เชื้อวงษ์
 
1. นางครูนฤมล  เฟื่องอักษร
2. นางสาวสุมาลี  สันทัด