สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กชายสุขเกษม  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสุภาพ  ทองหงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 8 1. เด็กชายฉัตรมงคล  รวมทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงลลิตา   อุไรเรืองเดช
 
1. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
2. นางสาวสุพรรษา  บางท่าไม้
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่โล้ว
2. เด็กหญิงนาริยา  คำแคล้ว
3. เด็กหญิงวราลี  เปล่งเพ็ชร
 
1. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนวรัตน์  ลุงออ
2. นางสาววีนัท  จันทบูรณ์
3. นางสาวิอัจฉรา  แก้วบุษบา
 
1. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวริศา  ตะเหลบ
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สารสังข์
3. เด็กหญิงปิ่นไพร  ยอดบัว
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวลัยภรณ์  วรโพด
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทรายแดง
3. เด็กหญิงอริสา  คารทอง
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร