สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  ชุมสาย ณ อยุธยา
2. เด็กชายศรัณย์  ฤดีรัชต์
3. เด็กชายสิรชา  สุจิตคิดดี
 
1. นางสาวแพรวดาว  สลับศรี
2. นางสาวนภาพร  ด่านแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 1. นายณัฐกมล  รวยดี
2. นายวันชนะ  วงศ์ปิ่นเพ็ชร
3. นายเทวฤทธิ์  ดีเจริญเกียรติ
 
1. นางสาวสุวดี  ธนวรานิช
2. นางสาวรัตนา  พงศ์ติวัฒนากุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธนวัฒน์  น้ำทอง
2. นางสาวนัทติยา  เครืออินตา
3. นางสาวสุทธิดา  ศรีธาราสงวน
 
1. นางขันทอง  หิดาวรรณ
2. นายศักดิ์นรินทร์  สูตรสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยกร  ชัชวาลาพันธุ์
2. เด็กหญิงดุสิตา  กำลังเดช
3. เด็กชายเบญจพล  อ่องนก
 
1. นางสาวชนิตา  ชาญนอก
2. นางสาววิกานดา  โยธี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธาดา  มาสถิต
2. นางสาวมิเนียม  เกียรติกุล
3. นางสาวอมรภัค  จันทร์เทศ
 
1. นายปิยชาติ  มรกตคันโธ
2. นางสาวพัชรกร  ยิ่งยงยุทธ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 19.71 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณภัทร  เหล่านิพนธ์
2. เด็กชายแทนไท  ครุฑทอง
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฉมศรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกษรพล  หนูเมือง
2. เด็กชายณัฐชัย  จันทร์แฉล้ม
 
1. นางสาวพฤฒิสิญจน์  ไทยเจริญสุข