สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงรัญชนา  หอมศักดิ์
 
1. นางสาวนิตยา  นวลศรีทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนรรัตน์  แก้วน้อย
 
1. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐชัย  จันทร์แฉล้ม
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  จันทร์กระจ่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นางสาวทับทิม  แทนแสง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บัวคง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายสิรชา  สุจิตคิดดี
 
1. นางสาวณัชชา  เงินธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายธาดา  มาสถิต
 
1. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิรุชา  แซ่ลี้
 
1. นายชัยยา  รัตนศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรรษา  แจ้งสว่าง
2. เด็กหญิงหนูการ  เอมโอฐ
3. เด็กหญิงอทิตา  ธนกุลกรชัย
 
1. นางสาวกิตติพร  ฉันทลักษณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาว จารุวรรณ  สิงห์งอย
2. นายฐาปกรณ์  กลิ่นหอม
3. นายเศรษฐศาสตร์  ศิริกุลวิวัฒน์
 
1. นางสาวพีรยา  พืชเพียร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปรารถนา  ทองพานิช
2. เด็กหญิงพิชญา  เอี่ยมละออ
 
1. นายพีรสิน  อาจเอี่ยม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนกร  จันทร์นาค
2. นางสาวสุภัสรา  ต้อนรับ
 
1. นายชัยยา  รัตนศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศิรสิทธ์  ฟองไววุฒิ
 
1. นายกัมพล  นนทมิตร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม 13 1. นายธีรกร  ลีลาเลิศวิจิตร
 
1. นายกัมพล  นนทมิตร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุวรรณวีณากุล
2. เด็กชายภัทรพล  สุรชาตินันท์
3. เด็กชายภูรินทร์  สรณเจริญวงศ์
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นางสาววิไลวรรณ  โยธาจันทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 6 1. นางสาวนันท์นภัส  รัตนวิเชียร
2. นางสาวรุจิรา  ไชยตา
3. นายวรกานต์  โอภานนท์
 
1. นางสิริพร  เทพมา
2. นายคมกริช  อินนะไชย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรภัทร  วิทยาฤทธิพากร
2. เด็กชายชนันตพล  เภกะสุด
 
1. นางทักษิณา  เสริมศรี
2. นางสาวนารีรัตน์  อาจเจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรพงศ์  ลาภประเสริฐกุล
2. นางสาวมัญชุพร  ลาภประเสริฐกุล
 
1. นางสายชล  มัคคารมณ์
2. นางสาวปฤศณี  พจนา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอริสา  เณรแก้ว
 
1. นางชัชพร  แก้วคำแสน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายไชยวัฒน์  ตรรกนาถ
 
1. นางสาวทัศนีย์  อินทนู
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  ชุมสาย ณ อยุธยา
2. เด็กชายศรัณย์  ฤดีรัชต์
3. เด็กชายสิรชา  สุจิตคิดดี
 
1. นางสาวแพรวดาว  สลับศรี
2. นางสาวนภาพร  ด่านแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 1. นายณัฐกมล  รวยดี
2. นายวันชนะ  วงศ์ปิ่นเพ็ชร
3. นายเทวฤทธิ์  ดีเจริญเกียรติ
 
1. นางสาวสุวดี  ธนวรานิช
2. นางสาวรัตนา  พงศ์ติวัฒนากุล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธนวัฒน์  น้ำทอง
2. นางสาวนัทติยา  เครืออินตา
3. นางสาวสุทธิดา  ศรีธาราสงวน
 
1. นางขันทอง  หิดาวรรณ
2. นายศักดิ์นรินทร์  สูตรสุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยกร  ชัชวาลาพันธุ์
2. เด็กหญิงดุสิตา  กำลังเดช
3. เด็กชายเบญจพล  อ่องนก
 
1. นางสาวชนิตา  ชาญนอก
2. นางสาววิกานดา  โยธี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธาดา  มาสถิต
2. นางสาวมิเนียม  เกียรติกุล
3. นางสาวอมรภัค  จันทร์เทศ
 
1. นายปิยชาติ  มรกตคันโธ
2. นางสาวพัชรกร  ยิ่งยงยุทธ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 19.71 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณภัทร  เหล่านิพนธ์
2. เด็กชายแทนไท  ครุฑทอง
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฉมศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกษรพล  หนูเมือง
2. เด็กชายณัฐชัย  จันทร์แฉล้ม
 
1. นางสาวพฤฒิสิญจน์  ไทยเจริญสุข
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง 5 1. นางสาวจารุศิริ  ประเสริฐผล
2. นางสาวชัญญา  กรรณจนะศิลป์
3. นางสาวปณิตา  บุญเจริญ
4. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
5. นางสาววิสาข์  สำราญราษฎร์
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
2. นางผกานันท์  ใบศรี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นายชิดชล  ชลายนนาวิน
2. นายธรรมธนภัทร์  รุ่งเรืองลออกุล
3. นายพบธรรม  ศรีวิศาล
4. นายพิชญุตม์  สำเภาแก้ว
5. นายสุทัศ  รัตนมณีทิพย์
 
1. นายวัชรินทร์  ทิมเม่น
2. นางผกานันท์  ใบศรี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรภัทร์  สวันสุ
2. นายชิดชล  ชลายนนาวิน
3. นายญาณธัช  วนาศรีสวัสดิ์
4. นางสาวณัฐนันท์  ผาริวงค์
5. นายณัฐพล  แพทย์สิทธิ์
6. เด็กชายธนภัทร  ภัทราธิวัฒน์
7. นายธรรมธนภัทร์  รุ่งเรืองลออกุล
8. นายธีรภัทร  สกุลพาประเสริฐ
9. นายนิรุตน์  วงษ์ขันธ์
10. นายประพัฒน์  พลอยนุช
11. เด็กชายปุณยวัจน์  จันทร์เกตุ
12. นายพบธรรม  ศรีวิศาล
13. นางสาวพรพันธ์  สกุลมงคลชัย
14. นายพันธ์ศักดิ์  จิตต์ประเสริฐ์
15. นายศุภัณัฒ  ชัยสุภา
16. นายสุทัศ  รัตนมณีทิพย์
17. นายอภิธาร  สุริโย
18. นายโชติวิทย์  จันทร์ฝาง
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
2. นายวัชรินทร์  ทิมเม่น
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.31 ทอง 10 1. นางสาวอมรภัค  จันทร์เทศ
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 11 1. เด็กชายธวัชชัย  วิทยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงอชิรญา  หล้าสวัสดิ์
 
1. นางสาววาสนา  โสภาศรี
2. นายวิฑูรย์  ศรีผดุง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.2 ทอง 11 1. นายกรกฎ  ไกรศรีโกศล
2. นางสาวกฤติพร  สาครดี
 
1. นายวิฑูรย์  ศรีผดุง
2. นางวาสนา  โสภาศรี
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลพรรณ  จำแป้น
2. นางสาวจรรยา  พุ่มงาม
3. นางสาวจุตินันท์  บุญชาย
4. นางสาวณัชกมล  จันทาศรี
5. นางสาวพรพิมล  ไตรดำรงรัตน์
6. นางสาววรรณภา  ชาญนอก
7. นางสาวศศิประภา  สังข์สีเหลือบ
8. นางสาวศุภธิยา  เกตุทอง
9. นางสาวสริดา  ภู่ทอง
10. นางสาวสุทธิดา  สาระวัล
11. นางสาวสุนิดา  พันธุ์ธรรม
12. นางสาวสุรัสวดี  เกรียงเกร็ด
13. นางสาวสุวนันท์  สีหาภาล
14. นางสาวอรทัย  ไวยโมรา
15. นางสาวเทียนทอง  แก้มพุกัม
 
1. นายปกรณ์  ฤกษวิไล
2. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
3. นายรภัทร  ขูรูรักษ์
4. นายเลอศักดิ์  แสงสุข
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรสิริ  บัวเงิน
2. เด็กชายภพตะวัน  สุวรรณ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม
2. นายปกรณ์  ฤกษ์วิไล
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวชลิดา  เฟื่องแก้ว
2. นายธนกร  จันทรเสนา
 
1. นางสาวสุพรรณกัลยา  คุปตินทร
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายเบญจพล  อ่องนก
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 25 1. นางสาวณฐพร  รูปทอง
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรนิการ์  นวลแก้ว
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 19 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  วิลัยเกษ
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพณิชพล  แสนพายุ
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ลีลาชัย
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวอินทิรา  ศิลาโภชน์
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกาวรรณ  พิมพะ
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ศรีทาพา
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
2. นางสาวกชนันท์  แก้วนวล
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายสิทธิพร  ทองนวล
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวญาณิสา  สายนุ้ย
 
1. นางสาวสุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิกร  เกษมุณี
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพลภัทร  บุญยาจิณ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรณกร  จตุพรเสถียร
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ดิษฐรักงาน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัญย์  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนายุต  ศรีตะวัน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายแมน  กิจเลิศไพศาล
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนันท์  เมืองจันทร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 78.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์เสงี่ยม
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนันท์  เมืองจันทร์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนันท์  เมืองจันทร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรวิภา  คำภาพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนันท์  เมืองจันทร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนกานต์  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนันท์  เมืองจันทร์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนันท์  เมืองจันทร์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรชนก  เปี่ยมศิลป์
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทราภรณ์  มาศไชยสิงห์
2. เด็กชายนนท์นวพรรษ  ยิ้มลออ
3. นายนิธิรุจน์  โอรสไตรรัตน์
4. นายปฐมพร  สีดาแหลม
5. นายเดวิด  ดานิยาน
 
1. นายเอกสิทธิ์   อรุณธนปกรณ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำน้อย
2. เด็กหญิงธนพร  อุปการ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  หอมจันทร์
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  อาจระขันธ์
5. เด็กหญิงอริศรา  เสือกูล
6. เด็กหญิงอารียา  นพคุณ
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
2. นางสาวกนกกุล  นุชราชวงษ์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธิดา  อุดม
2. นางสาวคณิศร  ศรีสุขดี
3. นางสาวชนิษฎา  พวงมะเดื่อ
4. นางสาวชลลดา  ยนต์ยศ
5. นางสาวธนพร  ปิยะชัยพิมล
6. นางสาวศิริกุล  นามสง่า
7. นางสาวอัญญาณัฐ  พลรักษา
8. นางสาวเขมิกา  นภาศรีสว่าง
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
2. นางสาวกนกกุล  นุชราชวงษ์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศิริโชค  แก้วมณี
 
1. นางสาวเฉลิมชนม์  ฉันทวีพร
 
66 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาววริสรา  สว่างวงษ์
 
1. MissReiko  Kataoka
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 1. เด็กชายณพวิทย์  นาคพรหมมินทร์
2. เด็กชายณัฐคมน์  ภูริวนันธนินท
3. เด็กหญิงณิชาพร  ศรีชาคร
4. เด็กชายธนาคาร  แซ่แต้
5. เด็กชายธีรัตม์  บัวสูงเนิน
6. เด็กหญิงนพวรรณ  พรหมมาศ
7. เด็กหญิงวัชรินทร์  คุณาพันธ์
8. เด็กชายไชยา  เสาแก้ว
 
1. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสัน  สอนสี
2. เด็กชายชานนท์  ศรีทอง
3. เด็กชายนันทพงศ์  จันทนะโสตถิ์
4. นายพีระยุทธ์  ลาแก่นทราย
5. เด็กชายรพีพัฒน์  เครือเช้า
6. เด็กชายศิรวิทย์  ตั้งวิบูลย์ทวี
 
1. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายโกศล  สุขประเสริฐ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา   กาลภิวัฒน์
2. เด็กหญิงวิภาดา   แก้วลี
3. เด็กหญิงอภิชญา   รุ่งรัตติกรณ์
 
1. นายวรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
2. นางวารุณี  ลำยอง
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 1. นายศรัณยู  ศตสังวัตสรกุล
2. นางสาวสารยา  พรมโคตร
3. นางสาวเพชรรัตน์  อ่วมเหล็ง
 
1. นางวารุณี  ลำยอง
2. นางสาววรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 52.67 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพนิดา  แสนประสิทธิ์
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เครือเสนา
 
1. นายเชฏฐพันธุ์  ศรีวิลาศ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 1. นายสรสิช  หรั่งรอด
2. นางสาวสุชญา  มีจำรัส
 
1. นายอนุชา  กาศรี
2. นางสาววรวรรณ  เงินชูกุล
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปารเมศ  สุขใจ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  คะโน
 
1. นายสุธี  ภาระหันต์
2. นายมารุต  วิศวพิพัฒน์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 19 1. นางสาวฉัตรทอง  ปัญญา
2. นางสาวมธุรส  จิรธรรมประดับ
 
1. นายสุธี  ภาระหันต์
2. นายมารุต  วิศวพิพัฒน์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.25 ทอง 8 1. นางสาวญาสุมินทร์  สุภาการณ์
2. นางสาวณัฐธยาน์  ถิระทัศน์เจริญ
3. นางสาววรินธร  เพิกเฉย
 
1. นางสาวอุมาพร  เสน่หา
2. นางศุทธินี  นิวาศะบุตร
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุษาบุล  จันทร์เกตุ
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  วรวัชร์พัฒนกุล
3. เด็กหญิงวิภาดา  แก้วลี
 
1. นางสาวอุมาพร  เสน่หา
2. นางศุทธินี  นิวาศะบุตร
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยภัทร  บุญเดช
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายเบญจพล  เอกพรพิศิษฐ์
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
79 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐมพงษ์  โรจน์กมลชัย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
80 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคล  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงรัชดา  จันทร์สวัสดิ์
 
1. นางสาววิจิตรา  สวัสดิ์โรจน์
2. นายสุธี  ภาระหันต์
 
81 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรธัช  สร้อยยา
2. นายภูพฤกษ์  มงคลจักรวาล
 
1. นายมารุต  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวสุวาที  ทองจีน