สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐชัย  จันทร์แฉล้ม
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  จันทร์กระจ่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายธาดา  มาสถิต
 
1. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิรุชา  แซ่ลี้
 
1. นายชัยยา  รัตนศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปรารถนา  ทองพานิช
2. เด็กหญิงพิชญา  เอี่ยมละออ
 
1. นายพีรสิน  อาจเอี่ยม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนกร  จันทร์นาค
2. นางสาวสุภัสรา  ต้อนรับ
 
1. นายชัยยา  รัตนศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศิรสิทธ์  ฟองไววุฒิ
 
1. นายกัมพล  นนทมิตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม 13 1. นายธีรกร  ลีลาเลิศวิจิตร
 
1. นายกัมพล  นนทมิตร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรภัทร  วิทยาฤทธิพากร
2. เด็กชายชนันตพล  เภกะสุด
 
1. นางทักษิณา  เสริมศรี
2. นางสาวนารีรัตน์  อาจเจริญ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอริสา  เณรแก้ว
 
1. นางชัชพร  แก้วคำแสน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายไชยวัฒน์  ตรรกนาถ
 
1. นางสาวทัศนีย์  อินทนู
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  ชุมสาย ณ อยุธยา
2. เด็กชายศรัณย์  ฤดีรัชต์
3. เด็กชายสิรชา  สุจิตคิดดี
 
1. นางสาวแพรวดาว  สลับศรี
2. นางสาวนภาพร  ด่านแก้ว
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 1. นายณัฐกมล  รวยดี
2. นายวันชนะ  วงศ์ปิ่นเพ็ชร
3. นายเทวฤทธิ์  ดีเจริญเกียรติ
 
1. นางสาวสุวดี  ธนวรานิช
2. นางสาวรัตนา  พงศ์ติวัฒนากุล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 19.71 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณภัทร  เหล่านิพนธ์
2. เด็กชายแทนไท  ครุฑทอง
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฉมศรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกษรพล  หนูเมือง
2. เด็กชายณัฐชัย  จันทร์แฉล้ม
 
1. นางสาวพฤฒิสิญจน์  ไทยเจริญสุข
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 25 1. นางสาวณฐพร  รูปทอง
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 19 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  วิลัยเกษ
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 52.67 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพนิดา  แสนประสิทธิ์
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เครือเสนา
 
1. นายเชฏฐพันธุ์  ศรีวิลาศ