สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นางสาวทับทิม  แทนแสง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บัวคง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรรษา  แจ้งสว่าง
2. เด็กหญิงหนูการ  เอมโอฐ
3. เด็กหญิงอทิตา  ธนกุลกรชัย
 
1. นางสาวกิตติพร  ฉันทลักษณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาว จารุวรรณ  สิงห์งอย
2. นายฐาปกรณ์  กลิ่นหอม
3. นายเศรษฐศาสตร์  ศิริกุลวิวัฒน์
 
1. นางสาวพีรยา  พืชเพียร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นายชิดชล  ชลายนนาวิน
2. นายธรรมธนภัทร์  รุ่งเรืองลออกุล
3. นายพบธรรม  ศรีวิศาล
4. นายพิชญุตม์  สำเภาแก้ว
5. นายสุทัศ  รัตนมณีทิพย์
 
1. นายวัชรินทร์  ทิมเม่น
2. นางผกานันท์  ใบศรี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรสิริ  บัวเงิน
2. เด็กชายภพตะวัน  สุวรรณ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม
2. นายปกรณ์  ฤกษ์วิไล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพณิชพล  แสนพายุ
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ลีลาชัย
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกาวรรณ  พิมพะ
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ศรีทาพา
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
2. นางสาวกชนันท์  แก้วนวล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายสิทธิพร  ทองนวล
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายแมน  กิจเลิศไพศาล
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนันท์  เมืองจันทร์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาววริสรา  สว่างวงษ์
 
1. MissReiko  Kataoka
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 1. นายสรสิช  หรั่งรอด
2. นางสาวสุชญา  มีจำรัส
 
1. นายอนุชา  กาศรี
2. นางสาววรวรรณ  เงินชูกุล
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยภัทร  บุญเดช
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์