สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงรัญชนา  หอมศักดิ์
 
1. นางสาวนิตยา  นวลศรีทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุวรรณวีณากุล
2. เด็กชายภัทรพล  สุรชาตินันท์
3. เด็กชายภูรินทร์  สรณเจริญวงศ์
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นางสาววิไลวรรณ  โยธาจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 6 1. นางสาวนันท์นภัส  รัตนวิเชียร
2. นางสาวรุจิรา  ไชยตา
3. นายวรกานต์  โอภานนท์
 
1. นางสิริพร  เทพมา
2. นายคมกริช  อินนะไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธนวัฒน์  น้ำทอง
2. นางสาวนัทติยา  เครืออินตา
3. นางสาวสุทธิดา  ศรีธาราสงวน
 
1. นางขันทอง  หิดาวรรณ
2. นายศักดิ์นรินทร์  สูตรสุข
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยกร  ชัชวาลาพันธุ์
2. เด็กหญิงดุสิตา  กำลังเดช
3. เด็กชายเบญจพล  อ่องนก
 
1. นางสาวชนิตา  ชาญนอก
2. นางสาววิกานดา  โยธี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรภัทร์  สวันสุ
2. นายชิดชล  ชลายนนาวิน
3. นายญาณธัช  วนาศรีสวัสดิ์
4. นางสาวณัฐนันท์  ผาริวงค์
5. นายณัฐพล  แพทย์สิทธิ์
6. เด็กชายธนภัทร  ภัทราธิวัฒน์
7. นายธรรมธนภัทร์  รุ่งเรืองลออกุล
8. นายธีรภัทร  สกุลพาประเสริฐ
9. นายนิรุตน์  วงษ์ขันธ์
10. นายประพัฒน์  พลอยนุช
11. เด็กชายปุณยวัจน์  จันทร์เกตุ
12. นายพบธรรม  ศรีวิศาล
13. นางสาวพรพันธ์  สกุลมงคลชัย
14. นายพันธ์ศักดิ์  จิตต์ประเสริฐ์
15. นายศุภัณัฒ  ชัยสุภา
16. นายสุทัศ  รัตนมณีทิพย์
17. นายอภิธาร  สุริโย
18. นายโชติวิทย์  จันทร์ฝาง
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
2. นายวัชรินทร์  ทิมเม่น
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวชลิดา  เฟื่องแก้ว
2. นายธนกร  จันทรเสนา
 
1. นางสาวสุพรรณกัลยา  คุปตินทร
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายเบญจพล  อ่องนก
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรนิการ์  นวลแก้ว
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวอินทิรา  ศิลาโภชน์
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวญาณิสา  สายนุ้ย
 
1. นางสาวสุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิกร  เกษมุณี
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 78.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์เสงี่ยม
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนันท์  เมืองจันทร์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำน้อย
2. เด็กหญิงธนพร  อุปการ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  หอมจันทร์
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  อาจระขันธ์
5. เด็กหญิงอริศรา  เสือกูล
6. เด็กหญิงอารียา  นพคุณ
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
2. นางสาวกนกกุล  นุชราชวงษ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 1. เด็กชายณพวิทย์  นาคพรหมมินทร์
2. เด็กชายณัฐคมน์  ภูริวนันธนินท
3. เด็กหญิงณิชาพร  ศรีชาคร
4. เด็กชายธนาคาร  แซ่แต้
5. เด็กชายธีรัตม์  บัวสูงเนิน
6. เด็กหญิงนพวรรณ  พรหมมาศ
7. เด็กหญิงวัชรินทร์  คุณาพันธ์
8. เด็กชายไชยา  เสาแก้ว
 
1. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 19 1. นางสาวฉัตรทอง  ปัญญา
2. นางสาวมธุรส  จิรธรรมประดับ
 
1. นายสุธี  ภาระหันต์
2. นายมารุต  วิศวพิพัฒน์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายเบญจพล  เอกพรพิศิษฐ์
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์