สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนรรัตน์  แก้วน้อย
 
1. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายสิรชา  สุจิตคิดดี
 
1. นางสาวณัชชา  เงินธรรม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรพงศ์  ลาภประเสริฐกุล
2. นางสาวมัญชุพร  ลาภประเสริฐกุล
 
1. นางสายชล  มัคคารมณ์
2. นางสาวปฤศณี  พจนา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง 5 1. นางสาวจารุศิริ  ประเสริฐผล
2. นางสาวชัญญา  กรรณจนะศิลป์
3. นางสาวปณิตา  บุญเจริญ
4. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
5. นางสาววิสาข์  สำราญราษฎร์
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
2. นางผกานันท์  ใบศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.31 ทอง 10 1. นางสาวอมรภัค  จันทร์เทศ
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 11 1. เด็กชายธวัชชัย  วิทยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงอชิรญา  หล้าสวัสดิ์
 
1. นางสาววาสนา  โสภาศรี
2. นายวิฑูรย์  ศรีผดุง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.2 ทอง 11 1. นายกรกฎ  ไกรศรีโกศล
2. นางสาวกฤติพร  สาครดี
 
1. นายวิฑูรย์  ศรีผดุง
2. นางวาสนา  โสภาศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพลภัทร  บุญยาจิณ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรณกร  จตุพรเสถียร
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ดิษฐรักงาน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัญย์  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนายุต  ศรีตะวัน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรวิภา  คำภาพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนันท์  เมืองจันทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนันท์  เมืองจันทร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธิดา  อุดม
2. นางสาวคณิศร  ศรีสุขดี
3. นางสาวชนิษฎา  พวงมะเดื่อ
4. นางสาวชลลดา  ยนต์ยศ
5. นางสาวธนพร  ปิยะชัยพิมล
6. นางสาวศิริกุล  นามสง่า
7. นางสาวอัญญาณัฐ  พลรักษา
8. นางสาวเขมิกา  นภาศรีสว่าง
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
2. นางสาวกนกกุล  นุชราชวงษ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสัน  สอนสี
2. เด็กชายชานนท์  ศรีทอง
3. เด็กชายนันทพงศ์  จันทนะโสตถิ์
4. นายพีระยุทธ์  ลาแก่นทราย
5. เด็กชายรพีพัฒน์  เครือเช้า
6. เด็กชายศิรวิทย์  ตั้งวิบูลย์ทวี
 
1. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายโกศล  สุขประเสริฐ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา   กาลภิวัฒน์
2. เด็กหญิงวิภาดา   แก้วลี
3. เด็กหญิงอภิชญา   รุ่งรัตติกรณ์
 
1. นายวรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
2. นางวารุณี  ลำยอง
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 1. นายศรัณยู  ศตสังวัตสรกุล
2. นางสาวสารยา  พรมโคตร
3. นางสาวเพชรรัตน์  อ่วมเหล็ง
 
1. นางวารุณี  ลำยอง
2. นางสาววรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปารเมศ  สุขใจ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  คะโน
 
1. นายสุธี  ภาระหันต์
2. นายมารุต  วิศวพิพัฒน์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.25 ทอง 8 1. นางสาวญาสุมินทร์  สุภาการณ์
2. นางสาวณัฐธยาน์  ถิระทัศน์เจริญ
3. นางสาววรินธร  เพิกเฉย
 
1. นางสาวอุมาพร  เสน่หา
2. นางศุทธินี  นิวาศะบุตร
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุษาบุล  จันทร์เกตุ
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  วรวัชร์พัฒนกุล
3. เด็กหญิงวิภาดา  แก้วลี
 
1. นางสาวอุมาพร  เสน่หา
2. นางศุทธินี  นิวาศะบุตร
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐมพงษ์  โรจน์กมลชัย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคล  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงรัชดา  จันทร์สวัสดิ์
 
1. นางสาววิจิตรา  สวัสดิ์โรจน์
2. นายสุธี  ภาระหันต์
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรธัช  สร้อยยา
2. นายภูพฤกษ์  มงคลจักรวาล
 
1. นายมารุต  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวสุวาที  ทองจีน