สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกฤติยา   ทองน้อย
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวพลอยไพลิน   โรจน์อัศวชัย
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงศศิธร    พัตรสิงห์
 
1. นางสาวอลิตา  ดาด้วง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 27 1. นางสาวกุลจิรา  วรวิเศษ
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงสุธาวี  นิไชยโยค
 
1. นายถกล  ผาสะคู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวนฤสรณ์  ปัญจะพาณิชย์
 
1. นายถกล  ผาสะคู
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงไอรดา  เกตุทอง
 
1. นางสาวอภิญรัตน์  สุนทรพรพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวลภัสรดา  อร่ามเกียรติ
 
1. นายถกล  ผาสะคู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   วรรณทา
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์   ขาวประทุม
 
1. นางสาวอลิตา  ดาด้วง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลซา  เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงณันทวรรณ  ธรรมา
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
2. นางสาวอภิญรัตน์  สุนทรพรพันธ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ชื่นอารมย์
 
1. นางสาวภิรมย์ญา  ธงสินชัยพร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 17 1. นางสาววรนาฏ  สิทธิสา
 
1. นางสาวอาทิตยา  แก้วเทพ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนิษา  พรบุญ
2. เด็กหญิงปนัดดา  อุ่นวงศ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีจำปา
 
1. นางสาวภัณฑิรา  กัณหาไชย
2. นางสาวอติพร  เอี่ยมธีระไพบูลย์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 22 1. นางสาวชลลดา  เจริญสุข
2. นายชินกฤติ  ทามาศ
3. นางสาวเนตรทราย  ศรีประชา
 
1. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
2. นางณิชชิศา  แก้วนิตย์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อินทร์ทวี
2. เด็กหญิงภักษา  สุจินพร์หม
3. เด็กหญิงวรรณิสา  แนมขุนทด
 
1. นางสาวภัณฑิรา  กัณหาไชย
2. นางวรรณภา  อินทรีเนตร
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวประกายวรรณ  ฟื้นตน
2. นางสาววรนาฏ  สิทธิสา
3. นางสาววิลาสินี  นนทศิลา
 
1. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
2. นางไตรมาศ  สาโหมด
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงศิวพร  บุญประสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  รอดทอง
 
1. นางสาวปวันรัตน์  นามดวง
2. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นายชินกฤติ  ทามาศ
2. นายณัฐพล  ช้างหล่อ
3. นางสาวพิชญ์สินี  ยอดจิตร์
 
1. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
2. นางสาวภัณฑิรา  กัณหาไชย
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสโรชา  เกรียงไกรวศิน
2. เด็กชายอนุชา  บัวทรัพย์
 
1. นางสาวอติพร  เอี่ยมธีระไพบูลย์
2. นางสาวปริ่มนภา  ทองหยอด
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปั้นแหยม
2. เด็กชายปฐวีการณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  พลอยสว่าง
2. เด็กชายวีรภัทร  วาลง
 
1. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาวพิชญ์สินี  ยอดจิตร์
2. นางสาวศิริรักษ์  เมืองเหนือ
3. นางสาวสิริพร  รู้ขาย
4. นางสาวสุภัทชา  พรหมเสนา
5. นางสาวเพชรลดา  ฤทธิรักขพันธ์
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นุพรม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายอนุชา  บัวทรัพย์
 
1. นางณัฏฐพัชร์  โพธิ์ศิริ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง 4 1. นางสาวพัชรมล  หนูไชยา
 
1. นางณัฏฐพัชร์  โพธิ์ศิริ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปั้นแหยม
2. เด็กหญิงอาริสา  วงศ์สกุล
 
1. นางอมรา  สมานรัตน์
2. นางสาวขวัญหทัย  นุพรม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 1. นางสาวปานชนก  อักโกเธน
2. นายพัสกร  คำลาง
 
1. นางอมรา  สมานรัตน์
2. นางสาวขวัญหทัย  นุพรม
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกันยารัตน์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวชนิสรา  พรหมมา
3. นางสาวณัฐมน  ตระการจันทร์
4. นางสาวณิชาภัทร  มงคล
5. นางสาวมยุรี  เต็นรัมย์
6. นางสาวรพีพรรณ  ยอดจิตร์
7. นางสาววรญา  สายทอง
8. นางสาววรัญญา  ประภัสสร
9. นางสาววรางคณา  ศรีสะอาด
10. นางสาววารุณี  สิทธิสา
11. นางสาววิชชุลดา  ต้นทัพไทย
12. นางสาวสวิชญา  ขุมทรัพย์
13. นางสาวสิริรัตน์  เป็งตา
14. นางสาวสุธิดา  ลาสุด
15. นางสาวเกวลิน  ทองเสาร์
 
1. นางสาวสุนิษา  ทองมาก
2. นางพิชามญชุ์  เถาสมบัติ
3. นายสุชาติ  ทองช่วง
4. นายอภิสิทธิ์  ขุนทอง
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงธันยพร  สุริวงษ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวสุนิษา  ทองมาก
2. นางสาวสุดาวัลย์  บุญฤทธิ์
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตรลดา  ตระกลลักษณา
2. นางสาวอารยา  นามเพ็ง
 
1. นางพิชามญชุ์  เถาสมบัติ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายธนโชติ  ปนสันเทียะ
 
1. นางสาวจันทิมา   เชาว์ปัญญานนท์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวญานรี  ใจแก้ว
 
1. นางสาวจันทิมา   เชาว์ปัญญานนท์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวลลิตา  ฐิติมโนวงศ์
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวลีนา  อัศวภูมิ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนาวุฒิ  ชมที
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายธีระศักดิ์  พูนผล
2. นางสาวรัตน์ติยา  ธาราฉัตร
3. นางสาวสายธาร   ม่วงรอด
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายวีระพล  นิ่มประดิษฐ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนฤมล  กุลเดช
 
1. นายโกเมศ  เชาวนะญาณ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวศิริรักษ์  เมืองเหนือ
 
1. นายสุชาติ  สุขอาภรณ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงบริบูรณ์
 
1. นายสุชาติ  สุขอาภรณ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 1. นางสาวสุภัสสร  ปฏิมารัตนานันท์
 
1. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิษณุพงศ์  ชาลัง
2. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
3. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
4. เด็กหญิงสุกัญญา   วังสิทธุ์
5. เด็กหญิงสุนิสา  พันโส
6. เด็กชายสุเมธ  สีสืบ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต  พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันธิชา  หวานแหลม
2. นางสาวฐิติยา  หวังกิตติธรรม
3. นางสาวตุลยา  สารโพคา
4. นางสาวทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
6. นายศุภกร  วงศ์ณิชากร
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต  พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กุลมิล
2. นางสาวกันธิชา  หวานแหลม
3. นายจตุพล  ภู่คล้าย
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ช่อขุนทด
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชาลัง
7. นางสาวฐิติพร  อุดมสิน
8. นางสาวฐิติยา  หวังกิตติธรรม
9. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัชรดิลก
10. นางสาวตุลยา  สารโพคา
11. นางสาวทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
12. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  กูกุดเรือ
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุมนศร
14. นายนิวัฒน์  นาคนวล
15. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
16. เด็กหญิงปนัดดา  ใจสำราญ
17. เด็กหญิงปราลี  นานวล
18. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
19. นางสาวพรทิพย์  กรอบทอง
20. เด็กหญิงพรธิมา  นะราชรัมย์
21. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
22. เด็กหญิงลักษณา  พงษ์สุ่ม
23. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
24. เด็กหญิงศศิกานต์  งามชัยยาพรกุล
25. เด็กหญิงศศิประภา  สุทัศนมาลี
26. นายศุภกร  วงศ์ณิชากร
27. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
28. นางสาวสิริวรรณ  ซาววงศ์
29. เด็กหญิงสุกัญญา   วังสินธุ์
30. เด็กหญิงสุจิตรา  แสนทวีสุข
31. นางสาวสุจิตรา  ชูศาสตร์
32. เด็กหญิงสุนิสา  พันโส
33. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงศาลาศรี
34. นางสาวสุภาวรรณ  ศิริวงศ์ศิลป์
35. นางสาวอรวี  พรหมเนียม
36. เด็กหญิงอริศรา  แซ่เตียว
37. นางสาวเกวลิน  ทองเสาร์
38. เด็กหญิงเกศรา  แน่นอุดร
39. เด็กหญิงเอมิกา  สิราวัตถุ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต  พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
4. นายสมศักดิ์  แซ่เป้า
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 7 1. นายนิวัฒน์  นาคนวล
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  อุดมสิน
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.66 เงิน 6 1. นายนพนันท์  ปินะกาพัง
 
1. นางสาวจันทิมา   เชาว์ปัญญานนท์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 8 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.3 เงิน 8 1. นายชินกฤติ  ทามาศ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. นางสาวฐิติพร  อุดมสิน
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.3 เงิน 7 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 75.66 เงิน 7 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชาลัง
2. นางสาวฐิติยา  หวังกิตติธรรม
3. นางสาวตุลยา  สารโพคา
4. นางสาวทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. นางสาวพรทิพย์  กรอบทอง
6. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
7. เด็กหญิงศศิกานต์  งามชัยยาพรกุล
8. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
9. เด็กหญิงสุกัญญา   วังสินธุ์
10. เด็กหญิงสุนิสา  พันโส
 
1. นางสาวจันทิมา   เาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต  พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงณัฐฑิรา  ปิดตังถาโน
3. เด็กหญิงนวบุษย์  สำเนียงล้ำ
4. เด็กหญิงพัณธษา  ฝางคำ
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นนทะศรี
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  โจทย์ครบุรี
7. เด็กหญิงอรอนงค์  สุดตา
8. เด็กหญิงเกวลิน  ทิพทวี
 
1. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
2. นางสาวมลิวัลย์  ปัญญาทิพย์
3. นายสธนพงษ์  หอมสิน
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  โคตรหมอ
2. นายจิรานนท์  ชอบใหญ่
3. นายชนายุทธ  ทวีอินทร์
4. นายธนกฤต  ผ่องใส
5. นายแท็ก  เขียวไข่กา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายโกเมส  เชาวนะญาณ
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.35 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริโฉมยง  งามธรรมคุณ
 
1. นางสาวอชิรญา  เมืองเจริญ
 
57 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 73.66 เงิน 8 1. นางสาวจิรภัทร  สยามล
2. เด็กหญิงชลธิชา  ประจันทร์ศรี
3. เด็กหญิงมินตรา  เศรษฐวัฒนา
4. นางสาวรัชนก  เชี่ยวกล
5. นางสาวสนยาน์  จงจักรพันธ์
 
1. นางสาวอชิรญา  เมืองเจริญ
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  แกมกล้า
2. เด็กชายจตุพร  เจริญผล
3. เด็กหญิงธันยพร   สุริวงษ์
4. เด็กชายพิชยะ  แสงสูญ
5. เด็กหญิงวรรณศิลป์  สุรคัมภีรานนท์
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  เปรื่องเปรมจิตร์
7. เด็กหญิงอรทัย  ศาลาทอง
8. เด็กชายอัสนี  บุตรแก้ว
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
2. นายพศิน  คงภัคพูน
3. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤติยา  ทองน้อย
2. เด็กหญิงเมธาวดี  ฤทธิ์เจริญ
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  โคตพันธ์
 
1. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
2. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กชายนาธาน  ซิงห์
2. เด็กชายภัคพงษ์  จุลทะศรี
 
1. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
2. นางธัญชนก  พงเจริญ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชูชื่น
2. เด็กชายธนดล  จงเจริญ
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นายธนัญชัย  จรูญมัภนภ
2. นายเกียรติภูมิ  อายุวงศ์
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางธัญชนก  พงเจริญ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายคธาธร  พุทธิสัย
2. นายฐิติกร  ผดุงเวทสวัสดิ์
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายพชรดล  แตงพลับ
2. เด็กชายพีรพล  ภู่นพคุณ
 
1. นางธัญชนก  พงเจริญ
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนาธาน  ซิงห์
2. เด็กชายภัคพงษ์  จุลทะศรี
 
1. นางธัญชนก  พงเจริญ
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75.67 เงิน 9 1. นายณัฐศิลป์  ศรีอินทร์
2. นางสาวเยาวนาฏ  ดงงาม
 
1. นางธัญชนก  พงเจริญ
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 15 1. นายดนุรุตร์  สาระบูลย์
2. นายวิจารณ์  ภาคะ
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนครินทร์  ศรีภู
2. นางสาวยลรดี  วิลัย
3. นายรัชพล   กุลสะโมรินทร์
 
1. นายชัยเกียรติ  ศรีอ่อนจันทร์
2. นายกิติศักดิ์  แก้งทอง
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงปทิตตา  สุขะวรรณะ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  มาแขก
3. เด็กหญิงสุภาพร  ตรุพิมาย
 
1. นายชัยเกียรติ  ศรีอ่อนจันทร์
2. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.75 เงิน 14 1. นางสาวปุณิกา  สุขะวรรณะ
2. นางสาววรัญญา  ขันธ์สกุล
3. นางสาววิมลรัตน์  แซ่ลี้
 
1. นายชัยเกียรติ  ศรีอ่อนจันทร์
2. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
 
71 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.67 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญาภร  มีเลี่ยม
 
1. นางสาวอภิญรัตน์  สุนทรพรพันธ์
 
72 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธณัชชา  สุยพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  เครื่องทิพย์
3. เด็กหญิงปริศนา  ศิริสื่อสุวรรณ
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สกุณา
2. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
 
73 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญมน  ใจแก้ว
 
1. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
 
74 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุพิชชา  มโนแสน
 
1. นางวรรณภา  อินทรีเนตร
 
75 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิศรุต  จันทะดวง
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
76 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภาฤกษ์  ยะประพาส
2. เด็กชายอัสนีย์  บุตรแก้ว
 
1. นางณิชชิศา  แก้วนิตย์
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล