สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกฤติยา   ทองน้อย
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงศศิธร    พัตรสิงห์
 
1. นางสาวอลิตา  ดาด้วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 27 1. นางสาวกุลจิรา  วรวิเศษ
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงสุธาวี  นิไชยโยค
 
1. นายถกล  ผาสะคู
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวนฤสรณ์  ปัญจะพาณิชย์
 
1. นายถกล  ผาสะคู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   วรรณทา
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์   ขาวประทุม
 
1. นางสาวอลิตา  ดาด้วง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลซา  เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงณันทวรรณ  ธรรมา
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
2. นางสาวอภิญรัตน์  สุนทรพรพันธ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ชื่นอารมย์
 
1. นางสาวภิรมย์ญา  ธงสินชัยพร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 17 1. นางสาววรนาฏ  สิทธิสา
 
1. นางสาวอาทิตยา  แก้วเทพ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนิษา  พรบุญ
2. เด็กหญิงปนัดดา  อุ่นวงศ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีจำปา
 
1. นางสาวภัณฑิรา  กัณหาไชย
2. นางสาวอติพร  เอี่ยมธีระไพบูลย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 22 1. นางสาวชลลดา  เจริญสุข
2. นายชินกฤติ  ทามาศ
3. นางสาวเนตรทราย  ศรีประชา
 
1. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
2. นางณิชชิศา  แก้วนิตย์