สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อินทร์ทวี
2. เด็กหญิงภักษา  สุจินพร์หม
3. เด็กหญิงวรรณิสา  แนมขุนทด
 
1. นางสาวภัณฑิรา  กัณหาไชย
2. นางวรรณภา  อินทรีเนตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวประกายวรรณ  ฟื้นตน
2. นางสาววรนาฏ  สิทธิสา
3. นางสาววิลาสินี  นนทศิลา
 
1. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
2. นางไตรมาศ  สาโหมด
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงศิวพร  บุญประสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  รอดทอง
 
1. นางสาวปวันรัตน์  นามดวง
2. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นายชินกฤติ  ทามาศ
2. นายณัฐพล  ช้างหล่อ
3. นางสาวพิชญ์สินี  ยอดจิตร์
 
1. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
2. นางสาวภัณฑิรา  กัณหาไชย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสโรชา  เกรียงไกรวศิน
2. เด็กชายอนุชา  บัวทรัพย์
 
1. นางสาวอติพร  เอี่ยมธีระไพบูลย์
2. นางสาวปริ่มนภา  ทองหยอด