สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อินทร์ทวี
2. เด็กหญิงภักษา  สุจินพร์หม
3. เด็กหญิงวรรณิสา  แนมขุนทด
 
1. นางสาวภัณฑิรา  กัณหาไชย
2. นางวรรณภา  อินทรีเนตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวประกายวรรณ  ฟื้นตน
2. นางสาววรนาฏ  สิทธิสา
3. นางสาววิลาสินี  นนทศิลา
 
1. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
2. นางไตรมาศ  สาโหมด
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงศิวพร  บุญประสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  รอดทอง
 
1. นางสาวปวันรัตน์  นามดวง
2. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นายชินกฤติ  ทามาศ
2. นายณัฐพล  ช้างหล่อ
3. นางสาวพิชญ์สินี  ยอดจิตร์
 
1. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
2. นางสาวภัณฑิรา  กัณหาไชย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสโรชา  เกรียงไกรวศิน
2. เด็กชายอนุชา  บัวทรัพย์
 
1. นางสาวอติพร  เอี่ยมธีระไพบูลย์
2. นางสาวปริ่มนภา  ทองหยอด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวญานรี  ใจแก้ว
 
1. นางสาวจันทิมา   เชาว์ปัญญานนท์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวลีนา  อัศวภูมิ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายธีระศักดิ์  พูนผล
2. นางสาวรัตน์ติยา  ธาราฉัตร
3. นางสาวสายธาร   ม่วงรอด
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายวีระพล  นิ่มประดิษฐ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 8 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กชายนาธาน  ซิงห์
2. เด็กชายภัคพงษ์  จุลทะศรี
 
1. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
2. นางธัญชนก  พงเจริญ