สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวพลอยไพลิน   โรจน์อัศวชัย
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาวพิชญ์สินี  ยอดจิตร์
2. นางสาวศิริรักษ์  เมืองเหนือ
3. นางสาวสิริพร  รู้ขาย
4. นางสาวสุภัทชา  พรหมเสนา
5. นางสาวเพชรลดา  ฤทธิรักขพันธ์
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นุพรม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงธันยพร  สุริวงษ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวสุนิษา  ทองมาก
2. นางสาวสุดาวัลย์  บุญฤทธิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายธนโชติ  ปนสันเทียะ
 
1. นางสาวจันทิมา   เชาว์ปัญญานนท์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวลลิตา  ฐิติมโนวงศ์
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนฤมล  กุลเดช
 
1. นายโกเมศ  เชาวนะญาณ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 7 1. นายนิวัฒน์  นาคนวล
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  อุดมสิน
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.66 เงิน 6 1. นายนพนันท์  ปินะกาพัง
 
1. นางสาวจันทิมา   เชาว์ปัญญานนท์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.3 เงิน 8 1. นายชินกฤติ  ทามาศ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. นางสาวฐิติพร  อุดมสิน
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.3 เงิน 7 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 75.66 เงิน 7 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชาลัง
2. นางสาวฐิติยา  หวังกิตติธรรม
3. นางสาวตุลยา  สารโพคา
4. นางสาวทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. นางสาวพรทิพย์  กรอบทอง
6. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
7. เด็กหญิงศศิกานต์  งามชัยยาพรกุล
8. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
9. เด็กหญิงสุกัญญา   วังสินธุ์
10. เด็กหญิงสุนิสา  พันโส
 
1. นางสาวจันทิมา   เาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต  พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
16 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 73.66 เงิน 8 1. นางสาวจิรภัทร  สยามล
2. เด็กหญิงชลธิชา  ประจันทร์ศรี
3. เด็กหญิงมินตรา  เศรษฐวัฒนา
4. นางสาวรัชนก  เชี่ยวกล
5. นางสาวสนยาน์  จงจักรพันธ์
 
1. นางสาวอชิรญา  เมืองเจริญ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤติยา  ทองน้อย
2. เด็กหญิงเมธาวดี  ฤทธิ์เจริญ
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  โคตพันธ์
 
1. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
2. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นายธนัญชัย  จรูญมัภนภ
2. นายเกียรติภูมิ  อายุวงศ์
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางธัญชนก  พงเจริญ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายคธาธร  พุทธิสัย
2. นายฐิติกร  ผดุงเวทสวัสดิ์
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75.67 เงิน 9 1. นายณัฐศิลป์  ศรีอินทร์
2. นางสาวเยาวนาฏ  ดงงาม
 
1. นางธัญชนก  พงเจริญ
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.75 เงิน 14 1. นางสาวปุณิกา  สุขะวรรณะ
2. นางสาววรัญญา  ขันธ์สกุล
3. นางสาววิมลรัตน์  แซ่ลี้
 
1. นายชัยเกียรติ  ศรีอ่อนจันทร์
2. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.67 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญาภร  มีเลี่ยม
 
1. นางสาวอภิญรัตน์  สุนทรพรพันธ์
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญมน  ใจแก้ว
 
1. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร