สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงไอรดา  เกตุทอง
 
1. นางสาวอภิญรัตน์  สุนทรพรพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวลภัสรดา  อร่ามเกียรติ
 
1. นายถกล  ผาสะคู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายอนุชา  บัวทรัพย์
 
1. นางณัฏฐพัชร์  โพธิ์ศิริ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง 4 1. นางสาวพัชรมล  หนูไชยา
 
1. นางณัฏฐพัชร์  โพธิ์ศิริ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปั้นแหยม
2. เด็กหญิงอาริสา  วงศ์สกุล
 
1. นางอมรา  สมานรัตน์
2. นางสาวขวัญหทัย  นุพรม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 1. นางสาวปานชนก  อักโกเธน
2. นายพัสกร  คำลาง
 
1. นางอมรา  สมานรัตน์
2. นางสาวขวัญหทัย  นุพรม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตรลดา  ตระกลลักษณา
2. นางสาวอารยา  นามเพ็ง
 
1. นางพิชามญชุ์  เถาสมบัติ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวศิริรักษ์  เมืองเหนือ
 
1. นายสุชาติ  สุขอาภรณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงบริบูรณ์
 
1. นายสุชาติ  สุขอาภรณ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 1. นางสาวสุภัสสร  ปฏิมารัตนานันท์
 
1. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิษณุพงศ์  ชาลัง
2. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
3. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
4. เด็กหญิงสุกัญญา   วังสิทธุ์
5. เด็กหญิงสุนิสา  พันโส
6. เด็กชายสุเมธ  สีสืบ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต  พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันธิชา  หวานแหลม
2. นางสาวฐิติยา  หวังกิตติธรรม
3. นางสาวตุลยา  สารโพคา
4. นางสาวทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
6. นายศุภกร  วงศ์ณิชากร
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต  พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กุลมิล
2. นางสาวกันธิชา  หวานแหลม
3. นายจตุพล  ภู่คล้าย
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ช่อขุนทด
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชาลัง
7. นางสาวฐิติพร  อุดมสิน
8. นางสาวฐิติยา  หวังกิตติธรรม
9. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัชรดิลก
10. นางสาวตุลยา  สารโพคา
11. นางสาวทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
12. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  กูกุดเรือ
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุมนศร
14. นายนิวัฒน์  นาคนวล
15. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
16. เด็กหญิงปนัดดา  ใจสำราญ
17. เด็กหญิงปราลี  นานวล
18. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
19. นางสาวพรทิพย์  กรอบทอง
20. เด็กหญิงพรธิมา  นะราชรัมย์
21. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
22. เด็กหญิงลักษณา  พงษ์สุ่ม
23. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
24. เด็กหญิงศศิกานต์  งามชัยยาพรกุล
25. เด็กหญิงศศิประภา  สุทัศนมาลี
26. นายศุภกร  วงศ์ณิชากร
27. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
28. นางสาวสิริวรรณ  ซาววงศ์
29. เด็กหญิงสุกัญญา   วังสินธุ์
30. เด็กหญิงสุจิตรา  แสนทวีสุข
31. นางสาวสุจิตรา  ชูศาสตร์
32. เด็กหญิงสุนิสา  พันโส
33. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงศาลาศรี
34. นางสาวสุภาวรรณ  ศิริวงศ์ศิลป์
35. นางสาวอรวี  พรหมเนียม
36. เด็กหญิงอริศรา  แซ่เตียว
37. นางสาวเกวลิน  ทองเสาร์
38. เด็กหญิงเกศรา  แน่นอุดร
39. เด็กหญิงเอมิกา  สิราวัตถุ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต  พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
4. นายสมศักดิ์  แซ่เป้า
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  โคตรหมอ
2. นายจิรานนท์  ชอบใหญ่
3. นายชนายุทธ  ทวีอินทร์
4. นายธนกฤต  ผ่องใส
5. นายแท็ก  เขียวไข่กา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายโกเมส  เชาวนะญาณ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.35 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริโฉมยง  งามธรรมคุณ
 
1. นางสาวอชิรญา  เมืองเจริญ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  แกมกล้า
2. เด็กชายจตุพร  เจริญผล
3. เด็กหญิงธันยพร   สุริวงษ์
4. เด็กชายพิชยะ  แสงสูญ
5. เด็กหญิงวรรณศิลป์  สุรคัมภีรานนท์
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  เปรื่องเปรมจิตร์
7. เด็กหญิงอรทัย  ศาลาทอง
8. เด็กชายอัสนี  บุตรแก้ว
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
2. นายพศิน  คงภัคพูน
3. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชูชื่น
2. เด็กชายธนดล  จงเจริญ
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายพชรดล  แตงพลับ
2. เด็กชายพีรพล  ภู่นพคุณ
 
1. นางธัญชนก  พงเจริญ
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนาธาน  ซิงห์
2. เด็กชายภัคพงษ์  จุลทะศรี
 
1. นางธัญชนก  พงเจริญ
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 15 1. นายดนุรุตร์  สาระบูลย์
2. นายวิจารณ์  ภาคะ
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนครินทร์  ศรีภู
2. นางสาวยลรดี  วิลัย
3. นายรัชพล   กุลสะโมรินทร์
 
1. นายชัยเกียรติ  ศรีอ่อนจันทร์
2. นายกิติศักดิ์  แก้งทอง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงปทิตตา  สุขะวรรณะ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  มาแขก
3. เด็กหญิงสุภาพร  ตรุพิมาย
 
1. นายชัยเกียรติ  ศรีอ่อนจันทร์
2. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธณัชชา  สุยพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  เครื่องทิพย์
3. เด็กหญิงปริศนา  ศิริสื่อสุวรรณ
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สกุณา
2. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิศรุต  จันทะดวง
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภาฤกษ์  ยะประพาส
2. เด็กชายอัสนีย์  บุตรแก้ว
 
1. นางณิชชิศา  แก้วนิตย์
2. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล