สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชินี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชาคริยา  เนียมสมบุญ
 
1. นางสาวชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 24 1. นางสาวปุณยาพร   พุกกะณะสุต
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงภัทรพร  จิรศรีสกุล
 
1. นางสาวชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวธัญชนก  เวียนนัยขจร
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 17 1. นางสาวรภัทร  ชัยเดชอัครกุล
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อู่สกุล
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  อัศวกาญจน์
 
1. นางสาวชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤติลักษณ์  โหมดตาด
 
1. นางสาวชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธารฤทัย  แสงศิริ
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวกรนธ  แผ่นทรัพย์
2. นางสาววิภาวี  ชื่นกิติญานนท์
3. นางสาวสุพิชยา  ไตรทิพธำรงโชค
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐปภัสร์  ธนเกียรติหิรัญ
 
1. นายสิทธิ  ปั้นบุญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงภูรี   กัญปานันท์
 
1. นายสิทธิ  ปั้นบุญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทริณี  สินสุวรรณาภรณ์
 
1. นายสิทธิ  ปั้นบุญ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิชามญชุ์  เพชรานนท์
 
1. นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 73.83 เงิน 8 1. นางสาวกิตติ์ธัญญา   เสนานันท์สกุล
 
1. นายปริญญา  ทัศนมาศ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศิริสุนทรลักษณ์
 
1. นายปริญญา  ทัศนมาศ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติ์ธัญญา   เสนานันท์สกุล
2. เด็กหญิงคริษฐา  สุรชาติธำรงรัตน์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ยงทรัพย์อนันต์
4. เด็กหญิงนภสร  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงปัญญดา  เหลืองอร่ามกุล
6. เด็กหญิงพริมา  รังสฤษติกุล
7. เด็กหญิงอาภาวรรณ  กระแสพิตร
8. เด็กหญิงเนตรนภา  ฉายโอภาส
 
1. นายปริญญา  ทัศนมาศ
2. นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขผล
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวริศา  โกมลวัจนะ
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปุณยภา  จิระนารักษ์
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิชญ์สิตา  สาธิตสมมนต์
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.3 เงิน 8 1. นางสาวยุคลทร  ผิวปานแก้ว
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ