สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชินี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชาคริยา  เนียมสมบุญ
 
1. นางสาวชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวธัญชนก  เวียนนัยขจร
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 17 1. นางสาวรภัทร  ชัยเดชอัครกุล
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อู่สกุล
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  อัศวกาญจน์
 
1. นางสาวชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวกรนธ  แผ่นทรัพย์
2. นางสาววิภาวี  ชื่นกิติญานนท์
3. นางสาวสุพิชยา  ไตรทิพธำรงโชค
 
1. นายบุรินทร์  พิมมงละ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขผล
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ