สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชินี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤติลักษณ์  โหมดตาด
 
1. นางสาวชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงภูรี   กัญปานันท์
 
1. นายสิทธิ  ปั้นบุญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 73.83 เงิน 8 1. นางสาวกิตติ์ธัญญา   เสนานันท์สกุล
 
1. นายปริญญา  ทัศนมาศ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศิริสุนทรลักษณ์
 
1. นายปริญญา  ทัศนมาศ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิชญ์สิตา  สาธิตสมมนต์
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.3 เงิน 8 1. นางสาวยุคลทร  ผิวปานแก้ว
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ