สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชินี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทริณี  สินสุวรรณาภรณ์
 
1. นายสิทธิ  ปั้นบุญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติ์ธัญญา   เสนานันท์สกุล
2. เด็กหญิงคริษฐา  สุรชาติธำรงรัตน์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ยงทรัพย์อนันต์
4. เด็กหญิงนภสร  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงปัญญดา  เหลืองอร่ามกุล
6. เด็กหญิงพริมา  รังสฤษติกุล
7. เด็กหญิงอาภาวรรณ  กระแสพิตร
8. เด็กหญิงเนตรนภา  ฉายโอภาส
 
1. นายปริญญา  ทัศนมาศ
2. นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวริศา  โกมลวัจนะ
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปุณยภา  จิระนารักษ์
 
1. นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ