สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนภัส  จิตรยรรยง
2. เด็กหญิงวรินฎา  สำลีแก้ว
3. เด็กชายศวัส  พัชรธนานพ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใจสุข
2. นางจิรนันท์  เภรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 12 1. นายณัฐพงศ์  คงเจริญ
2. นางสาวณิชกานต์  มารุตเสถียร
3. นางสาวสุภัทริดา  ไชยมงคล
 
1. นางรัตนาภรณ์  คงเจริญ
2. นางกาญจนา  วิทยาพิทักษ์วงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวานิชา  โยชนา
2. เด็กหญิงอังคณา  เทพโภชน์
3. เด็กหญิงอัยดา  ลิ้มตระกูล
 
1. นางสาวเย็นจิตร  ประเสริฐศรี
2. นางสาวเนตรนภา  ขุนมธุรส
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
2. เด็กชายธนยุทธ  นันทกุลวงศ์
3. เด็กชายโยธิน  รมย์ไธสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใจสุข
2. นางกรุณีย์  สุบิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 11.65 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  รุณไพรัช
2. เด็กชายภูมินทร์  แก้วเข้ม
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 23.16 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนรัฐ  ประเสริฐไทย
2. นายเจษฎา  ปานไทยสงค์
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิดา  นามแสง
2. นางสาวพรรณปพร  เด่นสูงเนิน
3. นายอธิวัฒน์  เย็นพันธ์
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์